Skip to the content

Nätavgifter

Nätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt hus eller lägenhet.

Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, överföringsavgiften. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har. Överföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh).

Kundernas elnätsavgifter ska, enligt ellagen, vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning.

Energimarknadsinspektionen och nätavgifter

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet och beslutar om elnätsföretagens intäktsramar, det vill den totala summan kunderna tillsammans totalt ska betala till nätföretaget. Intäktsramen ska inte vara större än vad som behövs för att:

  1. täcka kostnader för driften av en nätverksamhet som har likartade objektiva förutsättningar och bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt,
  2. täcka avskrivningar, och
  3. ge en sådan avkastning (vinst) på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar.

Med kapitalbas avses det kapital som krävs för att bedriva verksamheten.

Det finns bara ett elnätsföretag inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession. Ei utövar tillsyn för att kontrollera att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen.

Intäktsramen inkluderar alltså den vinst elnätsföretaget gör, och kontrolleras och beslutas av Ei med stöd i lag och förordning. Ei kontrollerar däremot normalt inte nivån på enskilda kunders elnätsavgifter.

Får elnätsföretagen höja elnätsavgifterna?

Elnätsföretagen får ändra sina priser, om inte annat avtalats. Elnätsföretaget ska underrätta konsumenten om ändringarna minst 15 dagar före priset ändras, antingen genom ett särskilt meddelande till konsumenten eller genom annonsering i dagspressen och information på elnätsföretagets webbplats. Av efterföljande faktura ska tydligt framgå när prisändring skett samt prisändringens storlek.

Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter (eller andra avgifter som beslutas av staten) får ske och kan genomföras utan föregående underrättelse.

Det finns inga bestämmelser som uttryckligen begränsar när under året som elnätsföretaget får ändra priserna, t.ex. vid årsskiftet eller halvårsskiftet, eller som begränsar antalet prishöjningar per kalenderår.

Varför höjer elnätsföretagen sina priser?

Elnätsföretagen anger ofta att prishöjningarna krävs exempelvis för att förnya elnätet, vädersäkra elnätet eller för att anpassa elnätet till övergången till el från förnybara källor. 

Förändringarna i elnäten kan följa av krav i lagstiftning som har beslutats av riksdagen. Ett exempel är ellagens krav vad gäller avbrott som innebär att elnäten vädersäkras. Det har medfört omfattande investeringar i framförallt ersättning av luftledning till nedgrävda kablar. I förlängningen bör investeringen medföra färre och kortare avbrott samt minskade kostnader för elnätsföretaget till följd av avbrott.

Ellagen reglerar vilka kostnader som får tas ut från enskilda kunder, t.ex. förbrukare eller elproducenter, och vilka kostnader som ska belasta kundkollektivet. Detta innebär t.ex. att kostnader för förnybar elproduktion som enligt ellagen inte ska belasta den enskilda elproducenten, som en konsekvens belastar kundkollektivet.

Elnätsföretagets ledningsnät utvecklas kontinuerligt i takt med att antalet kunder och kundernas förbrukning ökar. Elnätsföretagen har en lagstadgad skyldighet att på skäliga villkor ansluta nya kundanläggningar.

» Mer om anslutningsavgifter

 

Regeringen har lovat sänkningar av elnätsavgifterna

Det förekommer uppgifter i media om att en ändring av regleringen av elnätsavgifter kommer medföra sänkningar om 20% för tillsynsperioden 2020-2023. Vissa kunder har noterat information om sänkningen och reagerar på att elnätsföretaget ändå aviserar en höjning.

Energimarknadsinspektionens beslut för tillsynsperioden 2020-2023 kan komma att överklagas till förvaltningsdomstol. Det är inte möjligt för Konsumenternas energimarknadsbyrå att i nuläget säga något om vad som kommer ske med elnätsavgifternas nivåer under den kommande tillsynsperioden.

Att jämföra nätavgifter

Många jämför sin elnätskostnad med grannens elnätskostnad eller elnätskostnaden för en bekant i ett angränsande elnätsområde. I de fall elnätskostnaden skiljer kan det finnas olika förklaringar:

  • Vid en jämförelse är det viktigt att ta med den totala kostnaden till elnätsföretaget, d.v.s. både abonnemang och överföringsavgift.
  • Kontrollera att det är samma elnätsavgift som jämförs, t.ex. 20 A villa-abonnemang eller 16 A lägenhetsabonnemang.
  • Det är också viktigt att känna till vilken förbrukning som anges på fakturan eftersom den påverkar överföringsavgiftens storlek.

Det är typiskt sett mycket svårt att dra några slutsatser av skälighet/rimlighet i eventuella skillnader vid jämförelser av elnätskostnad med exempelvis angränsande elnätsföretags elnätstariffer. Respektive elnätsföretag kan ha olika objektiva förutsättningar och olika avkastningskrav vilket påverkar nivån på elnätsföretagens avgifter.

Du kan ändå jämföra dina elnätsavgifter med andra elnätsföretag med hjälp av den sammanställning Ei gör varje år. Med informationen kan du kontakta ditt elnätsföretag för att ställa frågor om elnätstariffen utformning och storlek.

» Energimarknadsinspektionens årliga sammanställning av nättariffer

För hög elnätsavgift?

Det finns inget uttryckligt krav i ellagen, eller de allmänna avtalsvillkoren, om att elnätstarifferna eller prisändringarna ska vara rimliga eller skäliga. Elnätsföretagen beslutar själv om prisnivåer och tariffkonstruktion så länge det uppfyller lagkrav och intäktsramarna som beslutas av Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ei beslutar om elnätsföretagens intäktsramar och i flera fall har besluten överklagats och prövats i förvaltningsdomstol. Ei har också möjlighet att, under vissa förutsättningar, ompröva elnätsföretagets intäktsram efter tillsynsperiodens slut.

Ei har även tillsynsansvar för reglerna om elnätstariffernas utformning.

Mot denna bakgrund kan det möjligen påstås att elnätsföretagets intäktsram samt nivån på eller höjningen av elnätsavgiften är godkänd enligt ellagen.

Att sänka elnätsavgifterna

Som småhuskund kan du påverka både den fasta och den rörliga delen av nätavgiften.

Sänka den fasta avgiften

Du kan sänka din fasta avgift genom att byta till en lägre säkring. Det gör att det maximala effektuttaget minskar och att du kanske inte längre kan använda elvärme, diskmaskin, tvättmaskin, dator och TV samtidigt. Istället får du sprida ut användningen.

Sänka överföringskostnaden

För den majoritet av elnätskunder som har en rörlig avgift finns även en möjlighet att sänka elförbrukningen och därigenom minska den rörliga kostnaden för nätet.

Klaga på höga nätavgifter

Du bör i första hand ta kontakt med ditt elnätsföretag för att diskutera din elnätsavgift, utformningen av tariffen eller andra frågor som rör din nätavgift.

Energimarknadsinspektionen har tillsynsansvar och kontrollerar att ellagen efterlevs. Myndigheten utgår från att ett företags avgifter är skäliga om företagets sammanlagda avgifter ligger under den gräns, intäktsram (vinst), som myndigheten har beslutat om. Detta kontrolleras med jämna mellanrum. Ett elnätsbolag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll samt en ”rimlig avkastning” på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Att avgifterna ska vara objektiva innebär att företagets samlade avgifter för en kundkategori (till exempel villor eller lägenheter) måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Ett företag får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

Att avgifterna ska vara icke-diskriminerande innebär att ett företaget inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

» Domstol tyckte inte att nätavgift som bestod av 20% fast och 80% rörlig avgift var orättvis

Om du upplever att ditt elnätsföretag har brister mot det som anges ovan kan du skicka in en fråga till oss via vårt kontaktformulär. Vi samlar statistik och för dialoger med företag, myndigheter och andra beslutsfattare för att föra vidare de klagomål och frågor som kommer in.

» Om elnätsavgifter på Energimarknadsinspektionens webbplats

Senast uppdaterad: 2020-04-01 08:45