Skip to the content

Krav och frånkoppling

Information om dina konsumenträttigheter när ett elbolag meddelar att din el kan komma att stängas av.

När får ett företag stänga av din el?

Om du inte betalar din elräkningar gör du dig skyldig till ett avtalsbrott. Men avtalsbrottet måste vara väsentligt innan elen får stängas av. I ellagen regleras hur och när frånkopplingen (avstängning) får genomföras. Det finns också vägledande dokument som beskriver när det kan bli tal om ett väsentligt avtalsbrott. 

Frånkopplingsprocessen för inte påbörjas av elbolaget om du har bestridit kostnaderna och har angivit rättsligt relevanta skäl.

Det vanligaste avtalsbrottet är utebliven betalning. Men det kan också vara fråga om andra saker, till exempel att man bryter mot ett villkor som framgår av avtalet.

Frånkoppling är ingen inkassoåtgärd, det vill säga det är inget påtryckningsmedel för att företaget ska få betalt, utan ett sätt att förhindra att ytterligare skulder uppstår.

 

Vad är ett väsentligt avtalsbrott?

Det är inte entydigt fastställt, men enligt tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten ska en enskild fordran avseende el i vart fall överstiga 1 000 kr, eller så ska konsumenten ha försummat att betala minst två i tiden nära förfallna fakturor, för att en frånkoppling av elen ska bli aktuell. Frånkopplingsprocessen får inte startas och drivas om skulden endast utgörs av inkassokostnader. 

Observera att du kan bli frånkopplad även om du har betalat kapitalskulden som du har blivit delgiven av elbolaget. Det kan bli aktuellt om du har fler elräkningar som förfallit utan betalning utöver den skuld du blivit delgiven. Frånkopplingen sker då eftersom du inte har betalat av alla skulder och som tillsammans utgör ett väsentligt avtalsbrott eller för att du har försummat betalningen upprepade gånger.

Allmänna reklamationsnämnden har beslutat att frånkoppling får ske på grund av två i närtid obetalda fakturor.

» Beslut från Allmänna reklamationsnämnden om tvist vid frånkoppling

» Gå till rapporten "Datainspektionens slutsatser om elbolagens indrivning av konsumenters obetalda elfordringar" på Datainspektionens webbplats

Din betalningsskyldighet

Om avtalsbrottet, efter en korrekt hantering från elföretaget, lett till avbruten elöverföring är du skyldig att betala för de kostnader som uppkommit i samband med åtgärden.

Skadestånd

Innan avstängning sker måste företaget följa vissa handläggningsrutiner. Har företaget brustit i detta, eller om det inte fanns tillräckliga skäl att avbryta elöverföringen, kan du vara berättigad till skadestånd om du har lidit skada.

» Konsument hade rätt till ersättning för förstörd mat vid frånkoppling utan delgivning, enligt Allmänna reklamationsnämnden

» Läs mer om hur du begär skadestånd

När elen inte får stängas av

Om avstängning av elen kan leda till en personskada som inte är obetydlig eller till en omfattande sakskada får överföringen inte avbrytas.

» Läs mer om undantag från rätten till frånkoppling

Om du vill bestrida

Om du har en annan uppfattning än företaget gällande en faktura eller frånkoppling av el, bör du så snart som möjligt skriftligen bestrida kravet. I bestridandet anger du grunden för din invändning, det vill säga varför du anser att kravet är felaktigt.

» Läs mer om hur du bestrider en felaktig faktura

Senast uppdaterad: 2022-06-14 11:07

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm