Skip to the content

Obetalda elräkningar - när stängs elen av?

Om du inte betalar dina elräkningar kan din el komma att stängas av. Här kan du läsa närmare om när elföretaget har rätt att stänga av din el på grund av obetalda elräkningar. 

Det måste handla om ett väsentligt avtalsbrott

För att elföretaget ska ha rätt att stänga av elen måste det handla om ett väsentligt avtalsbrott. Eftersom det finns ett krav på att avtalsbrottet ska vara väsentligt för att elbolaget ska få stänga av elen spelar omständigheter som skuldens storlek och antalet obetalda fakturor en avgörande roll. Är det fråga om något enstaka dröjsmål avseende mindre belopp är väsentlighetskravet oftast inte uppfyllt.

Vad som är ett väsentligt avtalsbrott är inte entydigt fastställt, men enligt tillsynsmyndigheten ska en enskild fordran avseende el i vart fall överstiga 1 000 kr, eller så ska konsumenten ha försummat att betala minst två i tiden nära förfallna fakturor, för att en frånkoppling av elen ska bli aktuell. 

Observera att du kan bli frånkopplad även om du har betalat kapitalskulden som du under frånkopplingsprocessen  blivit delgiven av elbolaget. Det kan bli aktuellt om du har fler elräkningar som förfallit utan betalning utöver den skuld du blivit delgiven. Frånkopplingen kan ske då eftersom du inte har betalat av alla skulder som tillsammans utgör ett väsentligt avtalsbrott eller för att du har försummat betalningen upprepade gånger.

Allmänna reklamationsnämnden har beslutat att frånkoppling får ske på grund av två i närtid obetalda fakturor.

» Till beslut från enligt Allmänna reklamationsnämnden

Kan företaget stänga av elen överallt om du har fler bostäder?

Möjligheten att frånkoppla din anläggning avser endast den anläggning, och det avtal, för vilket du inte har fullgjort sina förpliktelser. Företaget kan inte stänga av elen i din permanentbostad för att du har skulder i ditt fritidshus. Frånkoppling kan heller inte ske för någon annan persons skulder.

Elen får under vissa omständigheter inte stängas av trots obetalda kostnader

- Frånkopplingsprocessen får inte startas och drivas om skulden endast utgörs av inkassokostnader. 

- Frånkoppling av el får inte göras om det finns en tvist om kostnaderna.

» Läs mer om när elen inte får stängas av