Skip to the content

Obetalda elräkningar - när stängs elen av?

Elen kan stängas av om du begår ett avtalsbrott, det vanligaste avtalsbrottet är utebliven betalning.

Väsentligt avtalsbrott

Eftersom det finns ett krav på att avtalsbrottet ska vara väsentligt för att elbolaget ska få stänga av elen spelar omständigheter som skuldens storlek och antalet obetalda fakturor en avgörande roll. Är det fråga om något enstaka dröjsmål avseende mindre belopp är väsentlighetskravet oftast inte uppfyllt.

Vad som är ett väsentligt avtalsbrott är inte entydigt fastställt, men enligt tillsynsmyndigheten Datainspektionen ska en enskild fordran avseende el i vart fall överstiga 1 000 kr, eller så ska konsumenten ha försummat att betala minst två i tiden nära förfallna fakturor, för att en frånkoppling av elen ska bli aktuell. 

» Gå till rapporten "Datainspektionens slutsatser om elbolagens indrivning av konsumenters obetalda elfordringar" på Datainspektionens webbplats

Observera att du kan bli frånkopplad även om du har betalat kapitalskulden som du under frånkopplingsprocessen  blivit delgiven av elbolaget. Det kan bli aktuellt om du har fler elräkningar som förfallit utan betalning utöver den skuld du blivit delgiven. Frånkopplingen kan ske då eftersom du inte har betalat av alla skulder som tillsammans utgör ett väsentligt avtalsbrott eller för att du har försummat betalningen upprepade gånger.

Allmänna reklamationsnämnden har beslutat att frånkoppling får ske på grund av två i närtid obetalda fakturor.

» Till beslut från enligt Allmänna reklamationsnämnden

Elen får under vissa omständigheter inte stängas av trots obetalda kostnader  

- Frånkopplingsprocessen får inte startas och drivas om skulden endast utgörs av inkassokostnader. 

- Frånkoppling av el får inte göras om det finns en tvist om kostnaderna.

» Se mer om när elen inte får stängas av.

Kan företaget stänga av elen överallt om jag har flera bostäder?

Möjligheten att frånkoppla kundens anläggning avser endast den anläggning, och det avtal, för vilket kunden inte har fullgjort sina förpliktelser. Företaget kan inte stänga av elen i din permanentbostad för att du har skulder i ditt fritidshus. Frånkoppling kan heller inte ske för någon annan persons skulder.

Andra avtalsbrott

Även andra avtalsbrott kan ligga till grund för frånkoppling, till exempel att du bryter mot ett villkor som framgår av de allmänna avtalsvillkoren. Vägran att lämna nätföretaget tillträde till mätanordningen kan vara en sådan situation. 

Vid frånkoppling på andra grunder än utebliven betalning kräver inte ellagen att elbolaget följer samma frånkopplingsprocess. Elen kan då stängas av med kortare varsel.

Senast uppdaterad: 2019-09-20 10:04

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm