Skip to the content

Ordlista fjärrvärme

Avläst förbrukning
Den faktiska förbrukningen mellan två avläsningar.

Beräknad förbrukning
Vi använder oss av beräknad förbrukning när mätaren har stått stilla under en period, när vi av någon anledning inte har kommit in för att läsa av förbrukningen eller när kunden inte har skickat in sitt självavläsningskort.

Biobränslen
Förnybara bränslen. Hit räknas olika former av växtmaterial som används för energiändamål, t.ex. tallolja, beckolja, träpellets, energiskog (salix), sågspån, skogsflis, olivkärnor.

Biologisk mångfald
Att bevara den biologiska mångfalden innebär att tillse att rikedomen i arvsanlagen hos olika arter gör att dessa har möjlighet att motstå förändringar i ekosystemet samt att utveckla nya egenskaper. Vid FNs miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 antogs en konvention om biologisk mångfald.

CO2
Koldioxid. Se definition under ”Koldioxid”.

Debiteringsperiod
Den period för vilken man betalar fasta avgifter.

Effekt
Arbetskapacitet, arbete eller energi per tidsenhet. Uttrycks i watt (W). Effekt är energi per tidsenhet.

Energi
Ett mått på det arbete som uträttas under en viss tid, produkten av effekt och tid. Energi uttrycks i wattimmar (Wh).

Fjärrvärme
Fjärrvärme från uppvärmningsanläggningen pumpas ut till fastigheterna via ett rörledningssystem. När värmen i vattnet växlats över till husets eget värme- och varmvattensystem, pumpas fjärrvärmevattnet tillbaka för att värmas upp på nytt.

Fossila bränslen
Icke förnyelsebara bränslen som kommer från mångtusenåriga lagringar i jordens inre, t.ex. olja och kol.

Koldioxid, CO2
Koldioxid från fossila bränslen ger ett nettotillskott till atmosfären och ökar därmed växthuseffekten. Koldioxid från t.ex. biobränslen ger inget nettotillskott och bidrar därmed inte heller till växthuseffekten.

Kraftvärmeverk
Anläggning som producerar både el och värme. Verkningsgraden är 85 %.

Kväveoxider, NOx
Bildas vid förbränning, bidrar till försurning, övergödning och bildning av marknära ozon.

Megajoule, MJ
En energienhet, 1 MJ = 0,28 kWh.

MWh
Megawattimme, 1 MWh = 1 000 kWh.

NOx
Kväveoxider. Se definition under ”Kväveoxider”.