Skip to the content

Mallar för konsumenter

Vi har tagit fram ett antal olika mallar som du som konsument kan använda dig av i din kommunikation med ett energiföretag. Mallarna är tänka som ett hjälpmedel om du är osäker vad du ska skriva i ett mejl eller brev.  Beroende på vad din fråga gäller kan du utifrån nedanstående rubriker se om det finns en mall som du kan använda dig av för ditt ärende. 

Om frågor uppkommer om mallarna eller om du saknar en mall för din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Bestridande av avtal

Om ett energiföretag påstår att du har ingått ett avtal trots att du inte har ingått något avtal med företaget kan du bestrida avtalet och eventuella fakturor som du har fått med anledning av det påstådda avtalet. För att bestrida avtalet och eventuella fakturor kan du använda dig av vår mall.

» Mall för att bestrida avtal

Bestridande av inkassokrav

Om ett energiföretag skickar vidare en faktura som du har bestridit till ett inkassoföretag är det viktigt att du bestrider även inkassokravet. 

» Mall för att bestrida ett inkassokrav

» Läs mer om vad du bör tänka på vid bestridande

» Läs mer om förutsättningar för att bestrida eller häva ett elhandelsavtal

Återkrav 

Om du har betalat en faktura som du i efterhand insett att du inte var betalningsskyldig för kan du rikta ett återkrav mot företaget. 

» Mall för att framställa ett krav gentemot företaget

Frånkoppling

Det finns regler i ellagen om när ett energiföretag får begära frånkoppling och om hur en frånkoppling ska gå till. Du kan läsa mer om regelverket via länkarna nedan.

» Frånkopplingsprocessen steg för steg

» Obetalda elräkningar - när stängs elen av?

» Undantag från rätten till avstängning

Det är endast om energiföretaget inte har följt gällande regelverk som en frånkoppling kan bestridas. Om du vill bestrida en frånkoppling, antingen en påbörjad eller genomförd, kan du använda dig av någon av nedanstående mallar. Om det är ett elhandelsföretag som begär frånkoppling och du anser att frånkopplingen är felaktig bör du även informera elnätsföretaget om det, då det är elnätsföretaget som verkställer frånkopplingen. 

Bestridande av pågående frånkoppling

Om ett företag har påbörjat en frånkopplingsprocess som du anser är felaktig kan du använda dig av mallen för att bestrida frånkopplingen.

» Mall för att bestrida en pågående frånkoppling

Bestridande av genomförd frånkoppling

Om ett företag har genomfört en frånkoppling som du anser är felaktig kan du använda dig av denna mall för att bestrida frånkopplingen och begära ersättning för skador som har uppkommit i samband med frånkopplingen.

» Mall för att bestrida en genomförd frånkoppling

Ångerrätt

Du kan använda dig av vår mall om du vill ångra ett elavtal inom ångerfristen. 

» Mall för att ångra ett elavtal

» Läs mer om ångerrätt

Fakturering

Ibland uppkommer det problem som rör fakturering. Exempelvis kan du blivit fakturerad fel belopp eller fått ett så kallat efterkrav på grund av att det har varit fel på elmätaren. Om du har problem som rör fakturering kan du undersöka om du kan använda dig av någon av mallarna nedan vid kontakt med energiföretaget.

Om du har fakturerats preliminärt under en längre tid än 8 månader

Det förekommer att energiföretag fakturerar kunder med en preliminär, beräknad förbrukning, istället för utifrån uppmätta värden (fakturering efter avläsning). Ofta beror det på att det är något problem med elmätaren. När elmätaren har bytts ut eller åtgärdats kommer energiföretaget att fakturera för den el som kunden förbrukat.

Om du har fått ett efterkrav till följd av preliminär fakturering och du har fakturerats preliminärt under en längre period än 8 månader kan du begära reducering av fakturabeloppet om 15 procent och att kravet ska delas upp. 

» Mall för kontakt med företaget

» Läs mer om preliminär fakturering 

Om du har fått ett ekonomiskt krav som avser fakturor som är äldre än 3 år

Om du är konsument och har fått ett ekonomiskt krav som avser efterdebitering av el (exempelvis på grund av att det varit problem med elmätaren) finns det regler i preskriptionslagen om att energiföretaget inte kan göra gällande den del av kravet som är äldre än tre år såvida inte preskriptionsavbrott gjorts.

Det finns även regler om reducering av fakturabeloppet vid preliminär fakturering som pågått under en längre tid än 8 månader och du har också rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan. 

» Mall för kontakt med företaget

» Läs mer om ekonomiska krav som är äldre än 3 år

Fakturering som uteblivit i upp till 12 månader

Om du har fått ett efterkrav på grund av utebliven fakturering från energiföretagets sida kan du med hjälp av mallen begära att kravet delas upp. 

» Mall för kontakt med företaget

Fakturering som uteblivit i mer än 12 månader

Om du har fått ett efterkrav på grund av utebliven fakturering som har pågått i längre tid än 12 månader är du endast betalningsskyldig för den uteblivna faktureringen upp till 12 månader, och du har även möjlighet att begära att kravet delas upp. 

» Mall för kontakt med företaget

» Läs mer om utebliven fakturering

Begäran om rättelse på grund av felaktig faktura

Om det har blivit fel i en faktura kan du bestrida fakturan delvis och begära rättelse. Att bestrida delvis innebär att du betalar in det belopp som du anser dig vara betalningsskyldig för och informerar företaget om att du bestrider resterande del. 

» Mall för att bestrida delvis och begära rättelse

» Läs mer om vad du bör tänka på vid bestridande

Åberopande av god tro

Enligt de allmänna avtalsvillkoren föreligger inte ytterligare betalningsskyldighet om det finns anledning att anta att konsumenten i god tro betalat faktura som med fog kan uppfattas som slutlig för viss tidsperiod. Om du anser att du har betalat en faktura i god tro kan du använda dig av mallen nedan. 

» Mall för att åberopa god tro

» Läs mer om god tro

Skadestånd, dålig elkvalitet och avbrott

Avbrottsersättning

Om du har haft ett avbrott som pågått längre än 12 timmar har du enligt ellagen under vissa förutsättningar rätt att få avbrottsersättning. 

» Mall för att begära avbrottsersättning

» Läs mer om avbrottsersättning

Ersättning för skada

Om det har uppkommit skador, exempelvis i samband med ett elavbrott, kan du använda dig av vår mall för att begära skadestånd av energiföretaget. 

» Mall för att begära skadestånd

» Läs mer om skadestånd

Dålig elkvalitet

Om du upplever dålig elkvalitet bör du påtala detta mot elnätsföretaget och du kan även begära prisavdrag.

» Mall för att påtala dålig elkvalitet och begära prisavdrag

» Läs mer om dålig elkvalitet