Skip to the content

5 tips om du ska bestrida en faktura

Om du har fått en felaktig faktura från ett företag ska du göra en invändning mot fakturan, alltså bestrida denna. Nedan följer 5 tips om vad du bör tänka på när du bestrider ett betalkrav: 

 • Kontakta företaget omgående om du upptäcker fel i fakturan.

 • Bestrid fakturan innan förfallodagen eftersom du annars i onödan kan drabbas av kravkostnader.
 • Bestrid felaktiga betalningskrav skriftligen, gärna genom att skicka e-post med mottagnings-kvittens. 

 • Spara alltid kopia på kommunikationen med företaget.   

 • Om endast en del av fakturan är felaktig kan du bestrida den delen, men du måste betala för de delar som stämmer.

Även om du skulle vilja diskutera betalningskravet med företaget bör du ändå skicka ditt bestridande via e-post för att ha bevis på att du har bestridit den. Det finns inget som hindrar dig att sedan kontakta företaget via telefon för en diskussion.

 

Rättsligt relevant grund

I bestridandet ska du ange vilken faktura det gäller och ange grunden till ditt bestridande. Det ska vara en så kallad rättsligt relevant grund. En rättsligt relevant grund innebär att gäldenären åberopar en omständighet som skulle kunna medföra att gäldenären är befriad från betalningsansvar. I det fallet har det ingen betydelse om borgenären eller dennes ombud anser att invändningen är befogad eller inte.

Exempel på en rättsligt relevant grund är

 • att varan eller tjänsten inte är beställd,
 • levererade varor inte stämmer med beställningen,
 • att betalning redan har skett eller
 • att gäldenären har vilseletts

Det är inte en rättsligt relevant grund

 • att vägra betala utan motivering
 • att uppge bristande betalningsförmåga eller
 • att man har en motfordran som skulden ska kvittas mot

 

Bestrida del av faktura

Om du anser att en del av fakturabeloppet är riktigt ska du betala den delen och invända mot det resterande beloppet. Förklara tydligt för företaget hur du har räknat ut det belopp du är skyldig att betala.

Vem är skyldig att utreda?

När du bestrider en kostnad är det viktigt att veta vem som ansvarar för utredningen i ärendet. Om det gäller en tvist om din förbrukning och om denna stämmer eller ej, är det oftast du själv som måste agera och vidta åtgärder för att komma vidare i ärendet.

Om din invändning däremot rör själva avtalet, fakturan eller eventuella fel i denna ligger det oftast på företaget att göra utredningen. Om du till exempel anser att du inte skriftligen har godkänt ett elavtal som sålts till dig via en telefonförsäljare så ska företaget vid en invändning kunna bevisa att du har accepterat avtalet skriftligen. 

Tänk på att om du och företaget inte kan komma överens kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämndens prövning är skriftlig och kostnadsfri för dig, därför är det också viktigt att hålla kommunikationen med företaget via e-post som du sparar. Då har du dokument som du kan använda i din anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Anmälan till Allmänna reklamationsnämnden gör du på webbplatsen:

» Till Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Om företaget vill pröva tvisten har företaget möjlighet att begära prövning i domstol. 

» Mer om prövning i domstol

Om du har bestridit en faktura och förlorar tvisten i Allmänna reklamationsnämnden eller i domstol kan extra avgifter, som exempelvis dröjsmålsränta, påföras.

Att betala i protest

Ett alternativ till att bestrida är att betala i protest. Att betala i protest innebär att du betalar fakturan till företaget, men informerar företaget om att du inte accepterar betalningsskyldighet utan betalar i protest och kräver återbetalning av beloppet. Om du betalar i protest är det viktigt att du i samband med betalningen informerar företaget skriftligen om att du betalar i protest och varför.

Fördelen med att betala i protest är att du inte riskerar att påföras extra avgifter om du skulle förlora tvisten i Allmänna reklamationsnämnden eller i domstol. Det är dock viktigt att vara medveten om att Allmänna reklamationsnämndens beslut endast är en rekommendation för hur tvisten ska lösas och inte är tvingande för företaget, även om de flesta företag följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Om du vinner tvisten i Allmänna reklamationsnämnden och Allmänna reklamationsnämnden fattar beslut om att företaget är återbetalningsskyldigt har du möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten om företaget inte betalar ditt krav.

» Mer om att rikta ett krav mot ett företag   

Inkasso, kronofogden och frånkoppling av el

Företaget ska inte gå vidare i indrivningsprocessen om det föreligger en tvist. Enligt ellagen får elen inte heller stängas av till den del fordran är tvistig.

Även om du har bestridit en faktura kan det hända att företaget lämnar över kravet till ett inkassoföretag eller Kronofogden. Då får du ett nytt betalningskrav, denna gång från inkassoföretaget eller Kronofogden. Det är viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen, helst med e-post. Skicka med bevis på att du har bestridit fakturan i tid till företaget. Du är inte skyldig att betala enbart på den grunden att ett inkassoföretag eller Kronofogden kräver dig på pengar

Inkassoföretag och Kronofogden undersöker normalt inte kravet förrän en konsument bestrider det. Det är företaget som kräver dig på pengar som ska bevisa att du är skyldig att betala. Du riskerar inte en betalningsanmärkning bara för att du bestrider ett felaktigt krav från ett inkassoföretag.

Om du är konsument måste skulden ha fastställts i ett ärende om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att du ska kunna få en betalningsanmärkning. Om ärendet skulle skickas vidare till Kronofogden är det alltså viktigt att du bestrider kravet även där för att undvika att få en betalningsanmärkning. Om du bestrider kravet hos Kronofogden har företaget möjlighet att begära prövning av ärendet i domstol för att få skulden fastställd.

Om du har företag riskerar ditt företag att få en betalningsanmärkning när någon ansöker om ett betalningsföreläggande mot ditt företag hos Kronofogden, även om skulden inte är fastställd. Om företaget som har ansökt om betalningsföreläggandet finns på Svensk Handels varningslista blockeras det av kreditupplysningsföretagen och det blir ingen anmärkning om företaget skickar vidare kravet till Kronofogdemyndigheten. Om företaget inte finns på Svensk Handels varningslista kan du begära rättelse hos Kronofogdemyndighetens rättelseteam. Det är då viktigt att du kan visa att du har bestridit fordran till företaget innan företaget ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, samt att du bestrider betalningsföreläggandet till Kronofogden och uppger varför du anser att kravet är felaktigt.

» Läs mer om hur du begär rättelse hos Kronofogdemyndigheten  

Genom att göra klart att fordran bestrids samt vilken sakligt grundad invändning som åberopas av kunden, fråntas inkassobolaget möjligheten att använda den summariska processen (via Kronofogdemyndigheten).

I Integritetsskyddsmyndighetens allmänna råd anges att om en borgenär vill använda sig av den summariska processen trots att inkassoombudet anser att det skulle strida mot god inkassosed, bör ombudet avsäga sig inkassouppdraget.