Skip to the content

Krav och frånkoppling

Om du gör dig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott kan det leda till att gasöverföringen avbryts.

Det vanligaste avtalsbrottet är utebliven betalning. Det kan också vara fråga om andra saker, till exempel att man bryter mot ett villkor som framgår av avtalet.

Skadestånd

Innan avstängning sker måste företaget följa vissa handläggningsrutiner. Har företaget brustit i detta, eller om det inte fanns tillräckliga skäl att avbryta gasöverföringen, kan du vara berättigad till skadestånd om du har lidit skada.

Din betalningsskyldighet

Om avtalsbrottet, efter en korrekt hantering från gasföretaget, lett till avbruten gasöverföring är du skyldig att betala för de kostnader som uppkommit i samband med åtgärden.

När gasen inte får stängas av

Om avstängning av gasen kan leda till en personskada som inte är obetydlig eller till en omfattande sakskada får överföringen inte avbrytas.

Om du vill bestrida

Om du har en annan uppfattning än företaget i frågan, bör du så snart som möjligt skriftligen bestrida kravet. I bestridandet anger du grunden för din invändning, det vill säga varför du anser att kravet är felaktigt.

» Läs mer om bestridande av faktura