Skip to the content

Undantag från rätten till frånkoppling

Icke obetydlig personskada eller omfattande sakskada

Om det finns risk för att avstängningen skulle leda till personskada som inte är obetydlig eller till omfattande sakskada får överföringen av gas inte avbrytas. Bestämmelsen tar sikte på akuta situationer och företaget har ingen undersökningsplikt.

Exempel på icke obetydlig personskada är när företaget får uppgift om att kunden eller någon annan i hushållet lider av en allvarlig sjukdom och det är sannolikt att tillståndet hastigt skulle försämras på grund av att gasen avbryts. Med risk för omfattande sakskada avses värdemässigt stora skador, framförallt på en byggnad. Det kan till exempel vara fråga om risk för att det inträffar omfattande frysskador.

Om man har handlat otillbörligt

Om kunden har handlat otillbörligt kan överföringen av gas avbrytas trots att hinder för frånkoppling föreligger enligt ovan. Här avses till exempel kunder som har betalningsförmåga men ändå inte betalar trots att de riskerar att drabbas av en skada.