Skip to the content

Aktörer på gasmarknaden

Gasanvändare

Gasanvändaren är en förbrukare av gas och kan vara antingen näringsidkare eller konsument. Beroende på sammanhang beskrivs gasanvändaren i dess roller som gaskund, kund, nätkund och slutkund.

Gasleverantör/Gashandlare

Säljer gas till gasanvändaren som tecknat gasleveransavtal med gashandlaren. 

Balansansvarig

Den balansansvarige bär det ekonomiska ansvaret för att balansen upprätthålls mellan tillförd mängd gas och uttagen mängd gas i de inmatnings- och uttagspunkter som balansansvaret omfattar. Balanseringen sker genom att kontinuerligt planera, följa upp och genom balansplaner ange energimängder för kommande dygn hos den systemansvarige.

Naturgasproducent

I Sverige finns ingen källa av naturgas och alltså ingen anläggning för produktion av naturgas. Största delen av den naturgas som används i Sverige kommer hit via högtrycksledningen mellan Sverige och Danmark med anslutningspunkt i Dragör. Naturgasen som flödar genom den ledningen är dels dansk Nordsjögas och dels naturgas som kommer från Tyskland (rysk, norsk eller nederländsk naturgas).

En allt större del av den naturgasen som används i Sverige skeppas hit med båtar från Norge och kallas för LNG, vilket är naturgas i flytande form.

I naturgasproducentens anläggning lagras naturgasen för att sedan distribueras ut till olika kunder. Stora terminaler har byggts i Nynäshamn och i Lysekil, ytterligare terminaler planeras i Göteborg och Gävle.

Lokalt förekommer produktion av biogas i Sverige som kan användas i naturgassystemet om den berikas med gasol (propan).

Nätägare

Nätägaren ansvarar för att gas överförs till gasanvändaren. I juridiska sammanhang används också "ledningsinnehavare" istället för nätägare. Det är nätägaren som rapporterar uppmätta energimängder i inmatnings- och uttagspunkter och förser gasleverantörer, balansansvariga liksom den systemansvarige med de uppgifter som krävs för att kunna fakturera, liksom att planera, reglera och avräkna balansen i naturgassystemet.

Lagerägare

Lagerägaren är ägaren av en anläggning som lagrar naturgas åt marknadens aktörer.

Systemansvarig

Den systemansvarige har det övergripande ansvaret för att balansen mellan inmatning och uttag av gas upprätthålls. Detta sker genom att se till att trycket i transmissionsnätet hålls på en sådan nivå att det finns reserver för störningar i gasöverföringen. Den systemansvarige har givetvis också ansvaret för att trycket inte överstiger tillåten gräns.

När uttaget inte motsvarar planerad inmatning uppstår obalans. I balansavräkningen beräknar den systemansvarige eventuell obalans för respektive balansansvarig och reglerar sedan kostnaderna för obalansen med den eller de balansansvariga som bär det ekonomiska ansvaret. I det västsvenska naturgassystemet är Swedegas systemansvarig.

Tillsynsmyndighet för naturgasmarknaden

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn över den svenska naturgasmarknaden. Som tillsynsmyndighet ser de till att nätverksamheten, det vill säga överföringen av naturgas, bedrivs effektivt i syfte att främja en fungerande handel med gas i konkurrens.

Ei ska också godkänna metoderna för Swedegas AB balansansvarsavtal, det vill säga avtalen som sluts med de balansansvariga. Ei utför tillsyn över naturgasföretagens nätavgift (tariff).

Tillsynsmyndighet för trygg naturgasförsörjning

Statens Energimyndighet (Energimyndigheten) ansvarar för att ta fram en nationell strategi och plan för trygg naturgasförsörjning. Energimyndigheten är även behörig myndighet enligt den Europeiska försörjningsförordningen och ansvarar för att upprätta nationella kris- och åtgärdsplaner.

Branschorganisation för gasaktörer

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 

» Till Energigas Sveriges webbplats