Skip to the content

Gasmarknaden i Sverige

Naturgas började användas i Sverige 1985. Naturgasen importeras från Danmark men en ökande andel biogas uppgraderas och tillförs ledningssystemet i Sverige. Nätet för gas går längs med västkusten, från Trelleborg till Stenungsund. Det finns även en förgrening in i landet, upp till Gnosjö i Småland. Sammanlagt når det västsvenska gasnätet 33 kommuner. Transmissionsnätet ägs av det privata företaget Swedegas.

Det finns också ett gasnät i Stockholmsområdet, det är inte ihopkopplat med det västsvenska gasnätet.

» Mer om gasnät och gasbolag i Sverige

Gas i framtidens energisystem

Gasen kan få en ökad roll som kompletterande reservkraft när kärnkraften fasas ut. Den är möjlig att planera och biogasen kan bidra till att uppnå ett helt förnybart energisystem.

Efterfrågan av el kommer, enligt många studier, att öka framöver och andelen ej planerbar elproduktion från förnybara energikällor ökar. Ur ett samhällsperspektiv bedöms det ofta vara en fördel om fler inte använder el för uppvärmning. Det bidrar till att minska kapacitetsbrister i elnäten och efterfrågan av el under perioder då tillgången av el förväntas minska. Detta gäller speciellt södra Sverige där begränsningen av elproduktion och överföringsmöjligheter är störst.

Marknadens aktörer

Marknaden i Sverige domineras av ett fåtal aktörer, som i de flesta fall har såväl nät- som leverantörsverksamhet, som bedrivs genom olika företag. Det finns från och med 2015 sju gasnätsföretag respektive sju gasleverantörer på den svenska marknaden som erbjuder avtal till hushållskunder.

» Mer om gasbolagen i Sverige

Byte av gasleverantör

Under år 2007 infördes genom EU regler som innebär att konsumenter kan byta gasleverantör. För dig som är så kallad spisgaskund kan det dock i praktiken vara svårt att genomföra ett byte, eftersom det för dessa inte finns något krav att förbrukningen mäts individuellt. 

Regler om kortare anmälningsfrister för byten infördes hösten 2011, tillsammans med bland annat en ökad skyldighet att ge information till gaskonsumenter om rättigheter på marknaden.

» Mer om att byta gasleverantör inom olika områden

Nätavgifter

Gasnätsföretagen får själva bestämma hur de ska utforma sina avgifter för gasleverans. Energimarknadsinspektionen (Ei) ska enligt naturgaslagen godkänna gasnätsföretagens metoder för utformningen av avgifterna.

Den 1 januari 2015 började en ny reglering av nätavgifterna tillämpas, som innebär att en intäktsram beslutas i förväg för varje gasnätsföretag. Ramen reglerar hur stora avgifter företagen totalt får ta ut av sina kunder under åren 2019-2022. 

Systembalansansvar

Swedegas är systembalansansvariga för gasmarknaden. Det innebär att Swedegas ansvarar för att den kortsiktiga balansen mellan inmatning och uttag upprätthålls i det svenska gassystemet.