Skip to the content

Fjärrvärme och avbrott

Det är oundvikligt att det ibland blir avbrott i distributionen av fjärrvärme. Det kan röra sig om kortvariga avbrott eller planerade längre avbrott, till exempel på grund av arbeten som måste göras av säkerhetsskäl eller för att minska risken för framtida avbrott av andra skäl. Det kan också röra sig om oplanerade avbrott. 

Fjärrvärmeavbrott och begränsning

Fjärrvärmeleverantören har skyldighet att leverera fjärrvärme till sina kunder. Undantag gäller när leveranser inte kan ske på grund av hinder som leverantören inte råder över. Fjärrvärmeleverantören har även rätt att avbryta leveransen vid fara för personskada eller väsentlig egendomsskada. Samma rätt gäller även vid arbeten som är nödvändiga för att kunna genomföra leverans till kund.
När det sker varaktiga avbrott i leveransen som kan förutses är fjärrvärmeleverantören skyldig att i god tid meddela detta på ett lämpligt sätt. Om fjärrvärmeleverantören endast kan leverera fjärrvärme i begränsad omfattning har leverantören rätt att på objektiva grunder fördela tillgänglig värme mellan sina kunder.

Leverantören har rätt att montera utrustning för sådan fördelning hos sina kunder.Vid driftstörningar, läckage och andra liknande omständigheter som kan beröra fjärrvärmeleverantören eller dig som kund, så ska ni utan dröjsmål anmäla driftstörningar.

Rätt till ersättning vid avbrott och störning

Vid skada på egendom till följd av störning i leveransen kan du ha rätt till ersättning från fjärrvärmeleverantören. Det gäller även skada som uppkommer på egendom som tillhör dig eller någon person i ditt hushåll och som huvudsakligen är avsedd för enskilt ändamål. Skadestånd utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

Skadeståndsskyldighet enligt "kontrollansvaret" (dvs inom fjärrvärmeföretagets kontroll):
Huvudregeln är att du har rätt till ersättning för skada i samband med ett avbrott, förutsatt att det inte beror på din egen försummelse eller på grund av säkerhetsskäl. För att fjärrvärmeföretaget ska kunna undgå skadeståndsansvar krävs att fyra förutsättningar ska vara uppfyllda samtidigt.

  • Ett hinder ska föreligga
  • Hindret ska ligga utanför fjärrvärmeföretagets kontroll
  • Fjärrvärmeföretaget ska skäligen inte kunnat ha räkna med hindret
  • Fjärrvärmeföretaget ska skäligen inte kunnat ha undvikit eller övervunnit hindret. 


Som kund ska du alltid försöka begränsa din skada. Om du inte gör det riskerar du att själv få betala en del av kostnaden för skadan. Du har däremot inte rätt till ersättning om leverantören visar att skadan vållats på grund av att du varit vårdslös.

Dokumentera skador och kvitton på merkostnader du har haft på grund av avbrottet. För att få ersättning skickar du in en begäran om ersättning, tillsammans med kvitton och dokumentation, till ditt fjärrvärmeföretag.