Skip to the content

När värmen stängs av

Lagkrav anger hur företaget ska göra

En fjärrvärmeleverantör har rätt att avbryta fjärrvärmeleveransen om du har försummat dina skyldigheter enligt avtalet och försummelsen är ett väsentligt avtalsbrott. Oftast innebär det att du inte har betalat fakturorna. Innan leveransen avbryts så måste fjärrvärmeleverantören:

  1. skicka en uppmaning till dig att inom skälig tid vidta rättelse
  2. om rättelse inte skett genom betalning ska du delges en skriftlig påminnelse att betala inom tre veckor från delgivningen.
  3. därefter underrätta socialnämnden. 

Värmeleveransen kan inte avbrytas om avtalsbrottet utgörs av kostnader som du har bestridit kostnader om du har en relevant anledning för ditt bestridande. Fakturor med kostnader som du har bestridit får inte heller skickas till inkasso eller Kronofogden. 

Om fjärrvärmeföretaget inte genomför processen på rätt sätt och stänger av värmeleveransen sätt kan företaget bli skadeståndsskyldig.
 

Hinder mot leveransavbrytande

Fjärrvärmeleverantören får däremot inte avbryta leveranserna om det medför personskada eller omfattande skador på saker eller egendom. Detta gäller dock inte om du som kund handlar otillbörligt, till exempel genom en medveten och brottslig gärning.

Leverantören får inte heller avbryta fjärrvärmeleveransen om fordran har betalats eller socialnämnden inom den tid som anges i den delgivna påminnelsen har meddelat leverantören att nämnden betalar fordran.

Tvistig fordran

Om en fordran är föremål för tvist får leveransen inte avbrytas, fordran får inte heller skickas till inkasso eller Kronofogden.

Du bör alltid framföra dina invändningar mot fordran skriftligt till leverantören, till exempel med e-mail. Du måste dock betala den del av fordran som du och leverantören är överens om att du ska betala. Den del som är tvistig behöver inte betalas förrän tvisten är avgjord.

Om det skett en avstängning, så återupptas leveransen först när orsaken till avstängningen inte kvarstår samt när leverantören har blivit ersatt för sina kostnader för avstängning och återinkoppling.

Inkasso

Inkassoverksamhet innebär indrivning av fordringar genom olika inkassoåtgärder. Vid utebliven betalning skickar företaget som regel ut en betalningspåminnelse. Det finns ingen skyldighet att skicka en påminnelse för att ha rätt att vidta inkassoåtgärder. Kostnaden för en betalningspåminnelse är reglerad och är för närvarande 60 kronor.

Betalar du inte är nästa steg att kravet överlämnas till ett inkassoföretag eller att fjärrvärmeföretaget sänder ett inkassokrav. Kostnaden för ett inkassokrav är reglerad och är för närvarande 180 kronor.

Det finns en inkassolag som reglerar hur inkassoverksamhet får bedrivas. I bland annat 5§ anges vad som gäller vid inkassokrav:

  • Krav mot en gäldenär skall framställas skriftligt.
  • Inkassokrav ska innehålla tydlig uppgift om borgenärens namn och om det förhållande som fordringen grundar sig på
  • Vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader ska anges var för sig.
  • I fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen.
  • I samband med inkassokrav ska anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot kravet.

Finansinspektionen har tillsyn över att inkassolagen följs och att man iakttar god sed i inkassoverksamhet. Vad som är god inkassosed framgår av:

Vilken fordran avses?

När du får ett inkassokrav ska du kunna identifiera vilken fordran som avses. Du ska inte behöva gå till ursprungsfakturan, eller t ex kontakta inkassobolaget, för att förstå grunden för fordran.

Inkassokravet måste innehålla en uppgift om vad fakturan avser. Alltför vida eller sammanfattande begrepp, som kan göra det otydligt för dig att förstå vad fordran avser bör undvikas. Grunden för en fordran bör inte anges enbart genom ett fakturanummer eller annan kod, eller hänvisning till tidigare överlämnad faktura. ”Faktura/Fakturor” anses aldrig utgöra grunden för en fordran.

Vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader ska anges var för sig.