Skip to the content

När får värmen inte stängas av?

En fjärrvärmeleverantör har rätt att avbryta fjärrvärmeleveransen om du har försummat dina skyldigheter enligt avtalet och försummelsen är ett väsentligt avtalsbrott. Oftast innebär det att du inte har betalat fakturorna. Men fjärrvärmeleveransen får inte avbrytas om:

  • du har betalat skulden fjärrvärmeföretaget. 

  • skulden inte kan anses vara ett väsentlig avtalsbrott. 

  • socialnämnden (eller den nämnd som annars fullgör uppgifter inom socialtjänsten) åtar sig att betala skulden eller har betalat skulden.

  • det ekonomiska kravet från företaget till konsumenten är att anse som tvistigt. Du ska då ha bestridit kostnaderna och ha angivit en "rättsligt relevant" anledning till ditt bestridande. Du är skyldig att betala den delen av fakturan som du inte ifrågasätter/bestrider. För att du ska kunna visa att du har bestridit en faktura och vilka skäl du har angivit bör du ha kontakterna med företaget skriftligen, till exempel via e-mail.

    » Läs mer om hur du bestrider en faktura

  • det kan uppstå en icke obetydlig personskada eller omfattande sakskada vid frånkopplingen.


Fjärrvärmeföretaget måste också följa en särskild process innan värmen stängs av. 

» Mer om krav vid avstängning av fjärrvärmeleveranser