Skip to the content

Innan frånkoppling får ske

Innan överföringen av naturgas avbryts har företaget en skyldighet att följa ett viss handläggningsförfarande som framgår av naturgaslagen.

Betalningsdröjsmål

Om avtalsbrottet avser utebliven betalning skickar företaget som regel ut en betalningspåminnelse. Det finns ingen skyldighet att skicka en påminnelse utan en faktura kan gå vidare för ytterligare åtgärder ändå. Kostnaden för en betalningspåminnelse är reglerad och är för närvarande 60 kr. 

Inkassokrav och granskning av ärendet

Om betalning inte sker är nästa steg att kravet överlämnas till ett inkassoföretag, alternativt att gasföretaget sänder ett inkassokrav. Kostnaden för ett inkassokrav är reglerad och är för närvarande 180 kr. Om det handlar om ett väsentligt avtalsbrott kommer en underrättelse med uppmaning om rättelse att skickas till dig. Du ska därefter ha ”skälig tid” på dig att betala. ”Skälig tid” är i detta sammanhang en tid inte understigande 14 dagar. Kostnaden för underrättelsen med begäran om rättelse är inte exakt bestämd men brukar vara omkring 150 kr. 

Delgivning

Om avtalsbrottet handlar om utebliven betalning och betalning inte sker inom betalningsfristen ska ytterligare åtgärder vidtas innan frånkoppling får ske. Kostnaden för dessa åtgärder ska kunden betala. 

Kunden måste delges enligt delgivningslagen. Tillsammans med delgivningen ska kunden få ytterligare en underrättelse. Denna ska tala om att betalning ska ske inom tre veckor från delgivningen och att utebliven betalning kan leda till att överföringen av gas avbryts. 

Delgivningskvitto

Om delgivningen består av ett brev med delgivningskvitto bör du återsända kvittot snarast för att undvika att företaget i annat fall anlitar en delgivningsman.

Delgivning genom delgivningsman

Vid delgivning genom delgivningsman kan delgivning anses ha skett genom att handlingen lämnas i delgivningsmottagarens hemvist eller på lämplig plats i anslutning till hemvisten, om

  1. delgivningsmottagaren inte påträffas där,
  2. handlingen inte kan lämnas till annan än delgivningsmottagaren, vuxen medlem av hushållet eller delgivningsmottagarens arbetsgivare,
  3. det inte kan klarläggas var delgivningsmottagaren uppehåller sig, och
  4. det med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet, eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren, finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Vid delgivning med delgivningsman kan du därför anses vara delgiven även om du inte skrivit under delgivningen.

Vad kostar det?

Kostnaden för delgivning genom brev med delgivningskvitto varierar och är cirka 200 kronor, och för en delgivningsman cirka 1.000 kr.

Samtidigt som delgivningen skickas till dig är företaget skyldigt att meddela förhållandet till socialkontoret i den kommun där gasanläggningen finns. Även den kostnaden är du skyldig att betala. Kostnaden varierar men det brukar röra sig om cirka 100 kr. Om betalning inte sker, och socialnämnden inte heller tar på sig betalningsansvaret, avbryts överföringen av gas.

Du måste stå för frånkopplingskostnaden, liksom kostnaden för tillkoppling, som för närvarande är cirka 1.200 kr.

När treveckorsfristen har löpt ut

Det finns inte några bestämmelser som reglerar hur länge företaget kan avvakta att avbryta överföringen från det att treveckorsfristen har löpt ut. Rekommendationen är att det sker inom så kort tid som möjligt. Har det gått längre tid än sex månader bör hela förfarandet göras om. Har det gått kortare tid än så bör i alla fall kunden underrättas ännu en gång innan frånkoppling sker. 

Delbetalning

Om du har en skuld till ditt gasföretag som är så stor att utebliven betalning skulle ses som ett väsentligt avtalsbrott, kan en större delbetalning ibland göra att överföringen inte längre får avbrytas. Den resterande skulden får då krävas in utan frånkoppling. 

Annat avtalsbrott än utebliven betalning

Om avtalsbrottet gäller annat avtalsbrott än betalningsdröjsmål är företaget inte skyldig att delge dig. Du ska dock få en underrättelse med uppmaning att vidta rättelse inom skälig tid och samtidigt meddelas om att avstängning kan komma att ske. Vad som är skälig tid i detta sammanhang får avgöras från fall till fall.