Skip to the content

Kostnader för krav och avstängning

Nedanstående kostnader är förenade med ett betalningsdröjsmål.

Vissa belopp är reglerade i lag:
  • Påminnelseavgift 60 kr (Observera att företaget inte är skyldigt att skicka ut en påminnelse)
  • Inkassokrav 180 kr
  • Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Skälig ersättning för kostnader

I övrigt gäller enligt naturgaslagen att företaget har rätt till skälig ersättning för kostnader som föranleds av frånkopplingsåtgärderna.

Exempel på belopp som företagen brukar debitera: 
  • Underrättelse med uppmaning att vidta rättelse, cirka 150 kr. Vissa företag slår ihop den särskilda granskningen och följande underrättelse med inkassokravet, så kallat kombinerat inkassokrav.
  • Delgivning genom brev med delgivningskvitto tillsammans med underrättelse om att gasen kan komma att stängas av om rättelse inte sker, cirka 200 kr
  • Meddelande till socialtjänsten, cirka 95 kr
  • Delgivning genom delgivningsman, cirka 1.000 kr
  • Frånkopplings- respektive påkopplingskostnad, cirka 1.200 kr