Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

När får frånkoppling inte genomföras?

Avstängning av el (frånkoppling) får inte göras av elbolaget om:

  • du har betalat skulden till elbolaget. 

  • skulden inte kan anses vara ett väsentlig avtalsbrott. Enligt branschens egen rekommendation kan det vara frågan om ett väsentligt avtalsbrott om skulden utgör ungefär en tredjedel av årskostnaden för elhandel eller elnätskostnader (en fjärdedel för kunder med eluppvärmd villa). Vid två obetalda räkningar i närtid ska hänsyn tas till det totala beloppets storlek.

  • socialnämnden (eller den nämnd som annars fullgör uppgifter inom socialtjänsten) åtar sig att betala skulden eller har betalat skulden.

  • det ekonomiska kravet från företaget till konsumenten är att anse som tvistigt. Du ska då ha bestridit kostnaderna och ha angivit en "rättsligt relevant" anledning till ditt bestridande. Du är däremot skyldig att betala den delen av fakturan som du inte ifrågasätter/bestrider. För att du ska kunna visa att du har bestridit en faktura och vilka skäl du har angivit bör du ha kontakterna med företaget skriftligen, till exempel via e-mail.

  • det kan uppstå en icke obetydlig personskada eller omfattande sakskada vid frånkopplingen.

Läs mer här om hur du bestrider fakturor eller skickar klagomål till företag.

Mer om ej obetydlig skada

Om det finns risk för att avstängningen skulle leda till personskada som inte är obetydlig eller till omfattande sakskada får överföringen av el inte avbrytas. Bestämmelsen tar sikte på akuta situationer och företaget har ingen undersökningsplikt.

Exempel på icke obetydlig personskada är när företaget får uppgift om att kunden eller någon annan i hushållet lider av en allvarlig sjukdom och det är sannolikt att tillståndet hastigt skulle försämras på grund av att elen avbryts. Med risk för omfattande sakskada avses värdemässigt stora skador, framförallt på en byggnad. Det kan till exempel vara fråga om risk för att det inträffar omfattande frysskador.

Du är skyldig att begränsa skadan

Kunden är skyldig att vidta åtgärder för att begränsa sin skada. Vid frånkopplingstillfället kan det således ha betydelse om kunden är hemma eller inte.

Om du har handlat otillbörligt

Om kunden har handlat otillbörligt kan överföringen av el avbrytas trots att hinder för frånkoppling föreligger enligt ovan. Här avses till exempel kunder som har betalningsförmåga men ändå inte betalar trots att de riskerar att drabbas av en skada.

Konsumentens rätt till skadestånd

Enligt 11 kap. 8–12 §§ i ellagen kan du ha rätt till skadestånd om frånkoppling har genomförts på ett sätt som inte följer ellagens bestämmelser. Det kan till exempel handla om utgifter och inkomstbortfall med anledning av frånkopplingen. Du måste skicka ditt skadeståndsanspråk till företaget inom två år från skadetillfället.