Skip to the content

Ersättningsskyldighet krävde att konsument vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa skadan

Senast uppdaterad: 2019-03-01 09:28

K drabbades av en vattenskada till följd av frånkoppling. K hävdade att frånkoppling skedde trots att K inte hade blivit delgiven på föreskrivet sätt. K:s anläggning var belägen i Sverige men ansluten till det norska elnätet. K ansåg att svensk lag skulle gälla. K yrkade skadestånd dels för vattenskadan, dels för personligt lidande.

Elföretaget motsatte sig K:s yrkande. Frånkoppling skedde p.g.a. obetalda fakturor. Elföretaget hade skickat flera påminnelser och meddelanden om kontakt. Elföretaget hade också, utan resultat, försökt nå K per telefon. Elföretaget bestred ansvar för vattenskada eftersom de hade fullgjort sina skyldigheter enligt norsk lag.

ARN konstaterade att svensk rätt var tillämplig eftersom anläggningen var belägen i Sverige. Elföretaget hade inte visat att det hade vidtagit de lagstadgade åtgärderna som krävs för frånkoppling enligt svensk lag. Elföretaget hade därför inte rätt att frånkoppla, med följd att K hade rätt till ersättning för den skada som han hade lidit till följd av frånkopplingen.

Av allmänna skadeståndsrättsliga principer följer dock att den avtalsbrytande parten inte är ersättningsskyldig för sådan skada som hade kunnat undvikas om den skadelidande hade vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa skadan. K hade varit medveten om frånkopplingen, men inte vidtagit skäliga åtgärder och hade därför inte rätt till ersättning från elföretaget. K hade inte heller styrkt skadorna som han påstod att han hade drabbats av. ARN konstaterade avslutningsvis att det saknades rättslig grund för ersättning för personligt lidande.

 

Beslut 2013-07261: Konsumenten fick inte rätt

 

» Läs mer om frånkopplingsprocessen