Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

I samband med inflyttning i hus ändrade K uppvärmningsform från gaspanna till värmepump och informerade gasnätsföretaget om att han inte ville använda gas för uppvärmning samt bad om bortkoppling av gasledningen. Gasnätsföretaget krävde ersättning med ett större engångsbelopp för bortkopplingen, alt ...

K:s årliga gasfaktura innebar en höjning, jämfört med föregående år, med nästan 50 procent. Höjningen var inte aviserad och faktureringen var retroaktiv. K yrkade prisavdrag p.g.a. felaktig debitering.  Gasföretaget motsatte sig yrkandet och invände att höjningen hade aviserats i dagspress i rätt t ...

Ett gasföretag hade skickat fakturor trots att K hade sagt upp gasleveransen flera gånger. K ansåg inte att det fanns en skyldighet för K att bekosta plombering av leveransen för att få avsluta avtalet. Tvärtom hade detta alltid hanterats av gasföretaget. K yrkade återbetalning för betalda gasfaktur ...

K yrkade ersättning för kostnader motsvarande installation av ny värmeanläggning eftersom gasföretaget hade informerat K om att gasleveransen till K:s fastighet skulle avslutas. Enligt avtalsvillkoren skulle gasföretaget ersätta K för de kostnader som ett sådant avbrott medför. Gasföretaget motsatt ...