Skip to the content

ARN ansåg att bristande lönsamhet skulle kunna utgöra en "särskild grund" för gasföretags rätt att säga upp avtal

Senast uppdaterad: 2024-02-08 16:17

K yrkade ersättning för kostnader motsvarande installation av ny värmeanläggning eftersom gasföretaget hade informerat K om att gasleveransen till K:s fastighet skulle avslutas. Enligt avtalsvillkoren skulle gasföretaget ersätta K för de kostnader som ett sådant avbrott medför.

Gasföretaget motsatte sig yrkandet och invände att gasföretaget hade rätt, enligt avtalsvillkoren, att avbryta leveransen om det förelåg särskild grund. Särskild grund i detta fall var gasföretagets avsikt att ta gasledningar ur bruk eftersom det fanns för få abonnenter i området och underhållskostnaderna därför översteg intäkterna. Om gasföretaget valde att säga upp avtalet, med 12 månaders uppsägningstid, förelåg ingen skyldighet alls för gasföretaget att betala ersättning till kunderna. Gasföretaget hade dock erbjudit kunderna ett omställningsstöd för installation av ny värmeanläggning. Gasföretaget hade dock inte sagt upp några avtal än utan berörda abonnenter hade enbart informerats om att det skulle fattas ett beslut om att leveransen skulle upphöra.

ARN konstaterade att det enligt avtalet krävdes "särskild grund" för att gasföretaget skulle ha rätt att säga upp avtalet. Gasföretaget hade inte presenterat någon konkretiserad utredning som visade att det förelåg särskild grund, även om bristande lönsamhet skulle kunna utgöra särskild grund. Gasföretagets rätt att säga upp avtalet kunde därför ifrågasättas. För att K skulle vara berättigad till ersättning för avtalsbrott måste det först konstateras ett avtalsbrott från gasföretagets sida. Gasföretaget hade inte sagt upp avtalet och därför hade ett eventuellt avtalsbrott ännu inte inträffat.

 

Beslut 2009-1960: Konsumenten fick inte rätt