Skip to the content

Steg för steg - kraven på elbolaget innan elen stängs av

Innan överföringen av el avbryts har företaget en skyldighet att följa ett visst handläggningsförfarande som framgår i ellagen. 

1. Betalningspåminnelse

Om avtalsbrottet avser utebliven betalning skickar företaget som regel ut en betalningspåminnelse. Det finns ingen skyldighet att skicka en påminnelse utan en faktura kan gå vidare för ytterligare åtgärder ändå. Kostnaden för en betalningspåminnelse är reglerad och är för närvarande 60 kr.

Enligt lagen om ersättning för inkassokostnader är kunden bara skyldig att betala påminnelseavgift om det anges i avtalsvillkoren eller avtal om detta har träffats senast i samband med skuldens uppkomst. Villkoret anges i de allmänna avtalsvillkoren för elavtal och elnätsavtal som tillämpas av branschen.

2. Inkassokrav 

Om betalning inte sker är nästa steg att kravet överlämnas till ett inkassoföretag, alternativt att elföretaget själv sänder ett inkassokrav. Kostnaden för ett inkassokrav är reglerad och är för närvarande 180 kr.

 

3. Väsentlighetsprövning

Om inkassokravet inte betalas kommer en särskild granskning av kravet att göras, en så kallad väsentlighetsprövning, där görs bedömningen om avtalsbrottet är väsentligt eller ej.

Om det handlar om ett väsentligt avtalsbrott kommer en underrättelse med uppmaning om rättelse att skickas till dig.

4. Uppmaning

När du har fått en uppmaning om betalning ska du få ”skälig tid” på dig att betala. ”Skälig tid” är i detta sammanhang, enligt ellagen, åtminstone 14 dagar.

Om avtalsbrottet handlar om utebliven betalning och betalning inte sker inom betalningsfristen ska ytterligare åtgärder vidtas innan frånkoppling får ske. Kostnaden för dessa åtgärder ska kunden betala.

I samband med uppmaningen ska du som konsument informeras om vilka alternativ som finns för att undvika att elen stängs av. Informationen kan exempelvis avse råd om skuldhantering eller energirådgivningstjänster.

Företaget får inte ta ut någon avgift för att ge dig information om vilka alternativ som finns för att undvika att din el stängs av.

5. Delgivning

Kunden måste delges enligt delgivningslagen. Tillsammans med delgivningen ska kunden få ytterligare en underrättelse. Denna ska tala om att betalning ska ske inom tre veckor från delgivningen och att utebliven betalning kan leda till att överföringen av el avbryts. 

Om delgivningen består av ett brev med delgivningskvitto bör du återsända kvittot snarast för att undvika att företaget i annat fall anlitar en delgivningsman.

Socialnämnden ska meddelas

Samtidigt som delgivningen skickas till dig är företaget skyldig att meddela förhållandet till socialkontoret i den kommun där elanläggningen finns. Även den kostnaden är du skyldig att betala. Kostnaden varierar men det brukar röra sig om cirka 150 kr. 

» Allmänna reklamationsnämnden har bedömt att frånkoppling p.g.a. bristande betalning skett felaktigt då socialnämnden inte meddelats

 

6. Delgivning genom delgivningsman

Delgivning med delgivningsman görs om du inte återsänder kvittot för delgivningen.

Vid delgivning genom delgivningsman kan delgivning anses ha skett genom att handlingen lämnas i delgivningsmottagarens hemvist eller på lämplig plats i anslutning till hemvisten, om

  1. delgivningsmottagaren inte påträffas där,
  2. handlingen inte kan lämnas till annan än delgivningsmottagaren, vuxen medlem av hushållet eller delgivningsmottagarens arbetsgivare,
  3. det inte kan klarläggas var delgivningsmottagaren uppehåller sig, och
  4. det med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet, eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren, finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Vid delgivning med delgivningsman kan du därför anses vara delgiven även om du inte skrivit under delgivningen.

Vad kostar det?

Kostnaden för delgivning genom brev med delgivningskvitto varierar och är minst 40 kronor, och för en delgivningsman cirka 1.000 kr.

7. Elen stängs av 

Om betalning inte sker, och socialnämnden inte heller tar på sig betalningsansvaret, avbryts elöverföringen. Det finns inte några bestämmelser som reglerar hur länge företaget kan avvakta att avbryta elöverföringen från det att treveckorsfristen har löpt ut. Rekommendationen är att det sker inom så kort tid som möjligt. Har det gått längre tid än sex månader bör hela förfarandet göras om. Har det gått kortare tid än så bör i alla fall kunden underrättas ännu en gång innan frånkoppling sker.  

Du måste stå för frånkopplingskostnaden, liksom kostnaden för tillkoppling, som för närvarande är cirka 1.200 kr.

Observera att du kan bli frånkopplad även om du har betalat kapitalskulden som du har blivit delgiven av elbolaget. Det kan bli aktuellt om du har fler elräkningar som förfallit utan betalning utöver den skuld du blivit delgiven. Frånkopplingen sker då eftersom du inte har betalat av alla skulder och som tillsammans utgör ett väsentligt avtalsbrott eller för att du har försummat betalningen upprepade gånger.

Allmänna reklamationsnämnden har beslutat att frånkoppling får ske på grund av två i närtid obetalda fakturor.

» Beslut från Allmänna reklamationsnämnden om tvist vid frånkoppling

Delbetalning

Om du har en skuld till ditt elföretag som är så stor att utebliven betalning skulle ses som ett väsentligt avtalsbrott, kan en större delbetalning ibland göra att överföringen inte längre får avbrytas. Den resterande skulden får då krävas in utan frånkoppling. 

Annat avtalsbrott än utebliven betalning

Om avtalsbrottet gäller annat avtalsbrott än betalningsdröjsmål är företaget inte skyldig att delge dig. Du ska dock få en underrättelse med uppmaning att vidta rättelse inom skälig tid och samtidigt meddelas om att avstängning kan komma att ske. Vad som är skälig tid i detta sammanhang får avgöras från fall till fall.

Senast uppdaterad: 2023-06-01 08:47

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm