Skip to the content

Utebliven faktura

Trots att de allmänna avtalsvillkoren, EL 2012 K och NÄT 2012 K, säger att avläsning ska göras varje månad och debitering normalt ska ske med högst tre månaders intervall, betyder inte det att du är betalningsbefriad om så inte har skett.

Om företaget inte fakturerar dig enligt det fakturaintervall ni har kommit överens om är det ett avtalsbrott. Vissa företag ger de drabbade kunderna en kompensation i form av prisnedsättning på fakturan. Prisnedsättningen brukar vara 10 till 15 procent, beroende på antalet uteblivna fakturor och på beloppets storlek.

Kostnadsfri avbetalningsplan

Du ska enligt de allmänna avtalsvillkoren erbjudas en kostnadsfri avbetalningsplan. Olika regler gäller beroende på hur lång tid som den uteblivna faktureringen varat:

Utebliven fakturering upp till 12 månader

Om avtalad fakturering inte alls har skett har du rätt till en kostnadsfri avbetalningsplan.

Utebliven fakturering längre än 12 månader

Om avtalad fakturering inte alls har skett har du rätt till en kostnadsfri avbetalningsplan. Företaget har inte rätt att kräva betalning för de kostnader som är äldre än tolv månader.

Priset

Debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid fakturan omfattar. Det innebär att fakturan, särskilt om den avser flera månader, kan innehålla en specifikation över poster med ändrade priser. Detta blir mest uppenbart för dig som haft ett tillsvidarepris eller ett rörligt pris under perioden.

Kundgaranti/kundlöfte

Vissa företag har infört så kallade kundgarantier eller kundlöften som ger kunden ett bättre skydd än vad som enligt lagar och andra regler gäller. Kundgarantin är ett frivilligt åtagande och åtagandet kan därför variera mellan företagen. Oftast säger kundgarantin att företaget tillämpar en kortare preskriptionstid än lagens tre år. Ibland avser garantin även en ersättning när ditt klagomål inte behandlats inom rimlig tid.

Om du ändå inte får kompensation

Kundgarantin eller kundlöftet är vanligtvis förknippade med vissa villkor eller med att vissa förutsättningar är uppfyllda. Om du har fått en faktura som inte innehåller någon kompensation i form av kundgaranti eller kundlöfte, trots att du vet att företaget har utformat en sådan, ska du vända dig till företaget. Det är sedan upp till företaget att visa varför du eventuellt inte skulle omfattas av denna.

Vi har två mallar som du kan använda om du vill begära 1) avbetalningsplan eller 2) avbetalningsplan och preskription.

Om du inte är överens med företaget

Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.

» Se i Klagoguiden hur du går vidare för att få ditt ärende prövat

Senast uppdaterad: 2021-08-26 05:35