Skip to the content

Klagomål och tillsyn

Om du har ett klagomål som beror på att företaget inte lever upp till ett lagkrav kan du anmäla det till ansvarig tillsynsmyndighet.

Vad innebär tillsyn?

En anmälan till en tillsynsmyndighet kan i undantagsfall innebära att du får din tvist prövad genom ett tillsynsärende. Oftast genomförs tillsyn först om det finns flera anmälningar som visar på att problem finns.

Om tillsynsmyndigheten väljer att starta ett tillsynsärende med anledning av klagomål har ofta en viss tid passerat sedan anmälan inkom. Det innebär att du ofta inte kan vänta på ett tillsynsärende när du behöver lösa en tvist. Din anmälan bidrar däremot alltid till att tillsynsmyndigheterna kan bedriva effektiva kontroller för en fungerande marknad.

Två månaders tidsfrist

Det finns undantag från när tillsynsmyndigheten kan vänta med att göra en bedömning eller ta beslut. Energimarknadsinspektionen ska, enligt ellagen, till exempel fatta beslut i ett ärende inom två månader från det att en anmälan kom in till myndigheten. Det gäller anmälningar om elnätsföretag inte följer vissa bestämmelser.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Energimarknadsbyrån kan ge dig vägledning om vilken tillsynsmyndighet du kan vända dig till. Byrån kan också ge råd om ditt ärende är sådan att en tillsynsmyndighet kan bidra till tvistlösning och om det finns liknande ärenden som redan har beslutats i tidigare tillsynsärenden som du skulle kunna ha användning av i din tvist.

» Gå direkt till vårt kontaktformulär


Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet för många av ellagens lagkrav på el- och gasföretagen. Nätavgifter prövas av inspektionen årligen i en gemensam kontroll.

Webbplats: www.ei.se
E-post: registrator@ei.se
Telefon: 016-16 27 00

Konsumentverket

Konsumentverket ansvarar för att granska företags marknadsföring och reklam så att den inte är vilseledande eller på andra sätt otillbörlig. De har också tillsyn av att avtalsvillkor är marknadsrättslig med stöd av avtalsvillkorslagen och kontrollerar därför de standardvillkor som företag använder sig av mot konsumenter.

Webbplats: www.konsumentverket.se
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Telefon: 0771-42 33 00

Finansinspektionen

Finansinspektionen har tillsyn över inkassoverksamhet. De har till uppgift att se till att inkassolagens bestämmelser och god inkassosed följs. Det sker både genom löpande kontakter och genom inspektioner hos inkassoföretagen. 

Webbplats: https://www.fi.se/ 
E-post: finansinspektionen@fi.se
Telefon: 08-408 980 00