Skip to the content

Telefonförsäljning och skriftligt godkännande

Från och med 1 september 2018 krävs att konsumenten skriftligen accepterar företagets erbjudande om avtal vid telefonförsäljning för att avtalet ska vara giltigt.

Så ingås ett giltigt elavtal vid telefonförsäljning

Avtal ingås genom att konsumenten efter telefonsamtalet med elhandelsföretaget skriftligen accepterar det anbud om avtal som elhandelsföretaget skickar till konsumenten. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt (vid telefonförsäljning) är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster.

För vilka kunder gäller skriftlighetskravet?

Skriftlighetskravet gäller för den som ingår avtal i egenskap av konsument. En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Skriftlighetskravet har tillkommit för att ge ökat skydd till konsumenter som ingår avtal över telefon. Det har utformats med syftet att konsumentskyddet inte ska kunna kringgås.

Skriftlighetskrav endast om företaget ringde

Det avgörande är att det är elhandelsföretaget som har tagit initiativ till telefonsamtalet. Skriftlighetskravet kan inte kringgås genom att elhandelsföretaget ringer till konsumenten och ber denne ringa tillbaka, eller om konsumenten har missat samtal från elhandelsföretaget och ringer upp med anledning av detta.

Skriftlighetskravet är framförallt tillämpligt vid typisk telefonförsäljning, d.v.s. när elhandelsföretaget oombedd ringer konsumenten för att sälja en vara eller tjänst. Det saknar betydelse om konsumenten sedan tidigare är kund hos elhandelsföretaget eller om kunden i annat sammanhang har lämnat samtycke till marknadsföringen.

Krav på anbudsbekräftelsen 

Elhandelsföretaget ska skicka anbudsbekräftelse enbart om konsumenten och elhandelsföretaget vill ingå avtal. Om konsumenten avböjer erbjudandet redan under telefonsamtalet, bör någon bekräftelse inte skickas.

Bekräftelsen kan lämnas i pappersform, genom e-post, på sms eller liknande. En webbplats där informationen kan lagras kan under vissa omständigheter också uppfylla kravet.

Företaget ska i anbudsbekräftelsen informera om innebörden av att konsumenten inte skriftligen accepterar anbudet. Av informationen ska framgå både att en utebliven accept från konsumenten efter telefonsamtalet innebär att avtalet är ogiltigt och att konsumenten inte är skyldig att betala för utförda tjänster eller levererade varor.

Spara avtalet innan du accepterar anbudet

Det finns inget civilrättsligt formkrav för elhandelsföretagets anbud. Om konsumenten skriftligen accepterar anbudet blir avtalet giltigt även om elhandelsföretaget inte har bekräftat anbudet i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Om det senare uppstår frågor om avtalets innehåll och villkor kan din kopia av det avtal du har godkänt vara viktig.

Företagets hantering av skriftliga bekräftelser av avtalet

För att ett giltigt avtal ska ingås krävs att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar elhandelsföretagets anbud. Det finns ingen skyldighet för elhandelsföretaget att spara konsumentens accept. Företaget kan däremot behöva visa att den skriftliga accepten finns, i de fall en tvist uppstår om huruvida det finns ett giltigt avtal.

Konsumentens skriftliga godkännande kan lämnas t.ex. genom e-post eller sms. Skriftlighetskravet är däremot inte uppfyllt om konsumenten t.ex. i anslutning till ett efterföljande telefonsamtal slår en siffra på telefonen för att markera att anbudet har accepterats.

Om du inte skickar skriftlig accept – ogiltigt elavtal

Avtalet är ogiltigt om konsumenten inte skriftligen accepterar elhandelsföretagets anbud, eller om konsumenten accepterar anbudet skriftligen under pågående samtal.

Konsumenten är inte skyldig att betala för varor och tjänster som elhandelsföretaget levererar eller utför trots att konsumenten inte har accepterat anbudet skriftligt.

Företaget måste kunna visa att det finns ett giltigt avtal om kunden ifrågasätter avtalsförhållandet och t.ex. bestrider fakturor med denna anledning.

Om du väljer att inte acceptera elavtalet kan du behöva teckna ett annat elavtal. Utan elavtal kommer den elleverantör som har leveransplikt för din bostad att leverera el och faktura dig för elen du använder. Elpriset som faktureras blir i så fall ett så kallat tillsvidarepris, som är ofta är relativt dyrt.

» Läs mer om hur du väljer elavtal och tecknar elavtal

Ljudfil saknas – vad gäller då?

Det förekommer ibland att det finns skillnader mellan det som muntligen avtalats och innehållet i det skriftliga anbudet eller i det som senare framkommer om avtalet. 

Det finns inte något krav på elhandelsföretaget att spela in telefonsamtalet. Företaget kan däremot behöva ljudfilen för att senare bevisa att det finns ett giltigt avtal eller bevisa vilka villkor som avtalet innehåller.

Kontrollera ändå noggrant att elhandelsföretagets anbud stämmer med vad som sagts om avtalet innan du skriftligen accepterar anbudet.

Senast uppdaterad: 2022-06-16 11:03