Skip to the content

Förutsättningar för att bestrida eller häva ett elhandelsavtal

Ett återkommande klagomål från konsumenter till Konsumenternas energimarknadsbyrå är att konsumenten har fått sin elleverans flyttad, eller fått information om att elleveransen ska flyttas, till ett elhandelsföretag som påstår att konsumenten har avtal med elhandelsföretaget. Konsumenten påstår att det aldrig har förekommit någon kontakt med företaget och/eller att det inte finns något avtal mellan konsumenten och elhandelsföretaget. Konsumenten vill slippa få leverans och faktura från elhandelsföretaget och kontaktar Konsumenternas energimarknadsbyrå för information om vad som gäller och vad konsumenten kan göra.

I klagomål till byrån frågar konsumenterna om möjligheten att häva avtalet, bestrida avtalet eller ångra avtalet. Syftet med kundens fråga är i dessa fall att det oönskade bytet inte ska genomföras eller att konsumenten vill komma tillbaka till sitt elhandelsföretag efter ett oönskat byte. Reglerna för hävning, bestridande och ångerrätt är inte identiska och vilket verktyg som passar bäst för kunden kan påverkas av omständigheterna i det enskilda klagomålet.

Möjligheten att bestrida eller häva ett avtal är inte avsett att användas om kunden är missnöjd med avtalet som har ingåtts. Vid missnöje med ingånget avtal ska ångerrätten användas. Vid tveksamhet om vilken åtgärd som lämpar sig bäst för din specifika situation går det bra att kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå för mer information.

Att ångra ett oönskat elavtal

Du kan läsa mer om ångerrätten här.

Att tänka på när du bestrider elavtal innan respektive efter ett genomfört leverantörsbyte

Vanligtvis uppstår frågan om bestridande av elavtalet innan elhandelsföretaget har hunnit genomföra bytet. Konsumenten kan uppmärksammas om det kommande bytet av sitt ”gamla” elhandelsföretag eller av elnätsföretagets information om mottagen bytesanmälan. Det förekommer också klagomål där konsumenterna vill bestrida det nya elavtalet och bytet, först när det nya elhandelsföretaget har övertagit leveransen. Att bestridandet aktualiseras så sent kan förklaras av att konsumenten inte har uppmärksammat informationen om bytet från sitt elhandelsföretag eller sitt elnätsföretag. Det kan också förklaras av att konsumenten, av någon anledning, inte har fått någon information alls om bytet.

När det gäller bestridande av elavtalet innan bytet har genomförts finns det ingen möjlighet för att konsumenten att stoppa bytet genom att bestrida elavtalet om inte konsumenten och elhandelsföretaget kommer överens om det. Om överenskommelse nås ska elhandelsföretaget återkalla sin bytesanmälan. Elhandelsföretaget kan återkalla sin bytesanmälan till elnätsföretaget senast fyra dagar innan datum för leveransstart. Om elhandelsföretaget inte återkallar sin bytesanmälan kommer bytet att genomföras.

Elhandelsföretaget kan inte ”backa” från ett genomfört byte. Detta gäller även i de fall elhandelsföretaget och konsumenten är överens om att bytet inte skulle/borde ha skett och elhandelsföretaget har informerat konsumenten om att denne är fri att lämna för att köpa sin el från ett annat elhandelsföretag.

För att återgå till sitt gamla elhandelsföretag eller för att hamna hos önskat elhandelsföretag måste konsumenten själv aktivt söka sig till det elhandelsföretaget för att ingå ett elavtal så att elhandelsföretaget kan anmäla byte till konsumentens elnätsföretag.

Att häva ett elavtal

I de allmänna avtalsvillkoren anges att om elhandelsföretaget försummar sina skyldigheter och försummelsen innebär ett väsentligt avtalsbrott har konsumenten rätt att häva avtalet. Innan hävning får ske ska elhandelsföretaget dock beredas tillfälle att inom skälig tid vidta rättelse. Vad som avses med skälig tid varierar beroende på ärendets komplexitet, företaget ska dock få en reell möjlighet att rätta till felet.

Om konsumenten häver avtalet ska elhandelsföretaget omedelbart underrätta elnätsföretaget om detta. Elnätsföretaget ska då anvisa ett elhandelsföretag för kundens elleverans. Kunden kan också välja att byta till önskat elhandelsföretag.

Det förekommer att vi får klagomål från konsumenter/kunder att elhandelsföretagen inte underrättar elnätsföretaget om konsumentens hävning. Du kan därför upplysa elhandelsföretaget om att det har den skyldigheten enligt de allmänna avtalsvillkoren.

Frågan om vad som utgör ett väsentligt avtalsbrott är inte beskrivet i detalj. Om elhandelsföretaget anser att det inte föreligger grund för hävning har företaget möjlighet att driva frågan i domstol. Fastställs det då att det inte förelegat grund för hävning har elhandelsföretaget rätt till lösenavgift/avgift för avtalsbrott.

Är du skyldig att betala för elförbrukning?

Ett elhandelsföretag ska bara anmäla ett byte av elhandelsföretag om det finns ett giltigt elavtal med konsumenten. När ett elhandelsföretag anmäler ett byte utan att ha ett giltigt elavtal med konsumenten finns det ingen uttrycklig bestämmelse i ellagen om att konsumenten ska betala för sin elförbrukning till det elhandelsföretaget.

I ett beslut i Allmänna reklamationsnämnden, läs mer nedan, har nämnden konstaterat att ett elhandelsföretag inte hade bevisat att ett giltigt avtal hade ingåtts och att elhandelsföretaget därmed felaktigt hade övertagit leveransen. Elhandelsföretaget hade inte rätt till ersättning av kunden för förbrukad el.

Konsument slapp betala när elleverantör inte kunde bevisa att giltigt avtal ingåtts.

I lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns särskilda bestämmelser om konsumentens betalningsskyldighet om konsumenten ångrar elavtalet efter att elhandelsföretaget har övertagit leveransen. Enligt dessa bestämmelser är konsumenten endast betalningsskyldig under förutsättning att konsumenten uttryckligen, och i fråga om avtal utanför affärslokaler i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form, har begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen, och näringsidkaren har gett konsumenten ångerrättsinformation enligt lagen på det sätt som anges i lagen.

Att bestrida oönskade elfakturor

Du kan läsa mer här om vad som gäller när du bestrider fakturor.

Hur ska du kommunicera med elföretaget?

Vi rekommenderar att konsumenten, av bevisskäl, kommunicerar via e-post med företaget i dessa frågor.

» Läs mer i vår klagoguide om hur du bör gå tillväga om du har en tvist med ett företag