Skip to the content

Konsument slapp betala när elleverantör inte kunde bevisa att giltigt avtal ingåtts

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K ansåg att avtalet med hans elleverantör inte ingåtts på korrekt sätt och därför var ogiltigt. K hävdade att han inte hade förstått att avtal ingicks vid telefonsamtalet med elleverantören. K menade slutligen att hans ålder och en förestående flytt till bostad där el ingick i hyran talade mot att K skulle ha ingått avtal med sådan bindningstid som elleverantören påstod. K begärde hävning av avtalet, betalningsbefrielse från ett krav och återbetalning av ett visst belopp. 

Elleverantören motsatte sig delvis kundens begäran men hade ingen invändning mot att K bytte elleverantör för att avsluta avtalet. Elleverantören hade sagt upp K:s avtal eftersom K inte hade betalat någon faktura. Elleverantören ville ha betalt för den tid de levererat el till K. Elleverantören åberopade en ljudupptagning där det framgick att K lämnat fullmakt åt elleverantören att byta leverantör. Elleverantören avsåg att skicka slutfaktura, utan brytavgift, så snart det fått uppgift om K:s flyttdatum.

ARN konstaterade att elleverantören inte hade åberopat någon utredning som visade att giltigt avtal hade ingåtts. Elleverantören hade därför felaktigt övertagit leveransen och hade inte rätt till ersättning av K för förbrukad el. ARN rekommenderade också att elleverantören skulle se till att K:s avtal skulle återgå till K:s tidigare elleverantör eller på annat sätt avslutas.

 

Beslut 2016-06553: Konsumenten fick rätt