Skip to the content

Avbrottsersättning

Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning.

Ersättningen är då 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1 200 kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1 200 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå. 

» ARN: Avbrottsersättningens storlek ska fastställas utifrån strömavbrottets längd

Beräkning av avbrottsersättning

 • Om du haft avbrott med mer än 12 timmar men mindre än 24 timmar utgår ersättning med 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1 200 kr.

 • Om du haft avbrott mer än 24 timmar men mindre än 48 timmar utgår ersättning med 37,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 2 400 kr.

 • Om du haft avbrott mer än 48 timmar men mindre än 72 timmar utgår ersättning med 62,5 procent men minst 3 600 kr.

 • Om du haft avbrott mer än 72 timmar men mindre än 96 timmar utgår ersättning med 87,5 procent men minst 4 800 kr.

 • Om du haft avbrott mer än 96 timmar men mindre än 120 timmar utgår ersättning med 112,5 procent men minst 6 000 kronor, och så vidare.

Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

» ARN såg inte energiskatt som en del av nätkostnaden vid beräkning av avbrottsersättning

Jämkningsregler

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Detta gäller om

 • skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget eller
 • överföringen av el har försenats för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Undantag

Under vissa begränsade förutsättningar har elanvändaren inte rätt till avbrottsersättning trots ett avbrott. Detta gäller om

 • avbrottet beror på försummelse av elanvändaren,
 • elen bryts på grund av elsäkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet,
 • felet beror på ett hinder utanför nätägarens kontroll, eller
 • avbrottet är hänförligt till fel i stamnätet.

Utbetalning

Elnätsföretaget ska betala ut ersättningen eller avräkna denna på fakturan inom skälig tid, dock senast inom sex månader från utgången av den månad då nätföretaget fått kännedom om avbrottet. Om ersättningen inte betalas ut i rätt tid är elnätsföretaget skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Utbetalningen eller avräkningen ska ske automatiskt men om du till exempel bor ensligt på landet kan du behöva kontakta nätföretaget för att förvissa dig om att företaget vet om att du har drabbats av ett elavbrott.

Skadestånd och dålig elkvalitet

Om ett strömavbrott (oavsett längd) har orsakat skador kan du ha rätt till skadestånd.

» Läs mer om skadestånd

Många korta (eller långa) strömavbrott under en kortare period kan tyda på dålig elkvalitet som kan behöva åtgärdas.

» Läs mer om dålig elkvalitet

Senast uppdaterad: 2024-02-23 08:57