Skip to the content

Stormen Alfrida och rätten till skadestånd

Senast uppdaterad: 2021-01-08 05:48

Stormen Alfrida har bland annat orsakat strömavbrott för runt 100 000 hushåll. Strömavbrott kan också orsaka skador och elfel med kostnader som följd. Här hittar du information som kan vara relevant för dig som drabbats. 

Avbrottsersättning vid strömavbrott

Om ett strömavbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning. Avbrottsersättningen betalas automatiskt, oftast som ett avdrag på din elräkning. 

Nivåer för avbrottsersättning:
  • Om du haft avbrott med mer än 12 timmar men mindre än 24 timmar utgår ersättning med 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1000 kr.

  • Om du haft avbrott mer än 24 timmar men mindre än 48 timmar utgår ersättning med 37,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 2000 kr.

  • Om du haft avbrott mer än 48 timmar men mindre än 72 timmar utgår ersättning med 62,5 procent men minst 3000 kr.

  • Om du haft avbrott mer än 72 timmar men mindre än 96 timmar utgår ersättning med 87,5 procent men minst 4000 kr.

  • Om du haft avbrott mer än 96 timmar men mindre än 120 timmar utgår ersättning med 112,5 procent men minst 5000 kronor, och så vidare.

Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Skadestånd vid strömavbrott

Enligt reglerna i ellagen och elsäkerhetslagen kan du som drabbats av en skada vid elfel eller strömavbrott också ha rätt till skadestånd.

För att få skadestånd krävs inte, till skillnad från rätten till avbrottsersättning, att avbrottet har varat viss tid. Du kan även vid ett kort avbrott vara berättigad till skadestånd om något till exempel har gått sönder. 

För att begära skadestånd ska du dokumentera skadan och kontakta ditt elnätsföretag för att begära ersättning. 

» Mer om att begära skadestånd

 

När har du rätt till ersättning efter strömavbrott? 

Huvudregeln är att du har rätt till ersättning för skada i samband med ett avbrott, förutsatt att avbrottet inte beror på din egen försummelse eller på grund av säkerhetsskäl. För att nätägaren ska kunna undgå skadeståndsansvar krävs att fyra förutsättningar ska vara uppfyllda samtidigt, nämligen att

  • ett hinder ska föreligga,
  • hindret ska ligga utanför nätägarens kontroll,
  • nätägaren ska skäligen inte ha kunnat räkna med hindret, och
  • nätägaren ska skäligen inte kunnat ha undvikit eller övervunnit hindret.

Observera att om en skada orsakas av säkerhetsbrister i elen (såsom spänningsfel eller frekvensfel) är elnätsföretaget alltid skyldig att betala skadestånd för person- och/eller sakskada. Då gäller ett så kallat strikt ansvar, men ett avdrag på 3500 kr från ditt skadeståndsanspråk kan bli aktuellt. 

 

Strömavbrott på grund av oväder ger oftast rätt till ersättning

En storm är ett slags hinder som är utanför nätägarens kontroll. Stormar förekommer då och då vilket innebär att nätägaren ska räkna med och ska vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förebygga problemen. 

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som är ett oberoende tvistlösande organ har prövat flera tvister mellan konsumenter och företag när det gäller strömavbrott.

ARN har till exempel konstaterat att ett kraftigt snöoväder visserligen är ett hinder utanför elnätsföretagets kontroll men att elnätsföretaget skäligen kan förväntas räkna med att ett osedvanligt kraftigt snöoväder förr eller senare kan inträffa. Elnätsföretaget kan därför också skäligen undvika följderna genom förebyggande åtgärder. Konsumenter hade därför rätt till avbrottsersättning då det anses ligga inom elnätsföretagets kontrollansvar. 

» Beslut från ARN

 

Stormen Gudrun gav inte alla rätt till ersättning 

Oväder kan vara så kraftiga att särskilda omständigheter anses föreligga, stormen Gudrun är ett sådant exempel. Stormen Gudrun svepte in över Sverige i januari 2005 och orsakade stora skador.

Konsumenter som sökte ersättning och fick avslag av elnätföretag vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för en oberoende prövning. ARN fann att elnätsföretagen för dessa områden vidtagit de åtgärder som skäligen kunde krävas under de särskilda omständigheter förelåg, och biföll därmed inte skadeståndsanspråk.

 

Lägre avbrottsersättning p.g.a. elnätsföretagets ekonomiska förhållanden

Det har förekommit att elnätsföretag har givit lägre avbrottsersättning med hänvisning till jämkning på grund av till exempel ekonomiska förhållanden. Jämkning kan endast ska ske i undantagsfall. Elnätsföretaget har bevisbördan för att grund för jämkning föreligger.

ARN konstaterar i ett tidigare beslut att jämkningen var skälig, framförallt elnätsföretagets storlek och omsättning vägde tungt. 

» Om ARNs beslut om jämkning

 

Myndigheten inleder tillsyn

I ellagen finns krav om att avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar och i Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter anger att fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår kan betraktas som dålig leveranskvalitet.

Ei har därför beslutat att inleda en tillsyn mot Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall). Anledningen är de långvariga elavbrotten som uppkommit inom Vattenfalls nät till följd av stormen Alfrida.

» Om granskningen på Ei:s webbplats