Skip to the content

Rätten till avbrottsersättning var inte beroende av att konsumenten anmälde strömavbrott

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K drabbades av strömavbrott som pågick under drygt tre dygn och begärde därför avbrottsersättning samt dröjsmålsränta från sitt elnätsföretag. K hade felanmält via e-post vid två tillfällen under avbrottet.

Elnätsföretaget nekade kundens begäran och hävdade att det inte haft kännedom om strömavbrottet då det bara drabbat K:s fastighet. Avbrottet var sådant att företaget var helt beroende av att få information av berörd kund. Elnätsföretaget avhjälpte avbrottet drygt fyra timmar efter att det tog emot felanmälan. Elnätsföretaget ansåg att det inte var skyldigt att betala avbrottsersättning för tiden innan att företaget fått kännedom om avbrottet. Elnätsföretaget hade informerat K om att felanmälan måste ske via telefon, inte e-post. 

ARN konstaterade att enligt ellagen (10 kap 10 §) har elanvändare rätt till avbrottsersättning om överföringen avbryts under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Rätten till ersättning är i princip inte beroende av att den enskilde elanvändaren anmäler avbrottet till elnätsföretaget.

För fall då elnätsföretaget inte har fått, eller borde ha fått, kännedom om strömavbrott som ger rätt till avbrottsersättning gäller enligt ellagen (10 kap 15 §) att rätten till ersättning går förlorad om elanvändaren inte har fått, eller har gjort anspråk på, avbrottsersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Enligt ARN var rätten till avbrottsersättning, och beräkningen av den period som ska ligga till grund för ersättningens storlek, inte beroende av att elanvändaren anmäler avbrottet. Avbrottsersättningens storlek ska bestämmas enbart utifrån avbrottsperiodens längd. K hade felanmält via e-post samma dag som avbrottet påbörjades. Elnätsföretaget var därför skyldigt att betala avbrottsersättning samt ränta.

 

Beslut 2017-02300: Konsumenten fick rätt