Skip to the content

Konsument fick inte rätt att häva sitt avtal när elhandlaren skickat en hög avstämningsfaktura

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

År 2007 installerades en ny elmätare hos K vartefter avläsning skulle ske per automatik. År 2010 fick K en avstämningsfaktura till ett högt belopp. K menade att han under perioden hade varit i god tro om att han betalat för sin faktiska förbrukning. K yrkade hävning av avtalet.

Elhandlaren motsatte sig yrkandet och invände att de fakturor som K tidigare hade tagit emot inte avsåg avläst utan beräknad förbrukning och att detta framgått av fakturorna. Vidare menade elhandlaren att K hade blivit erbjuden ett prisavdrag på 15 procent och en kostnadsfri amorteringsplan som kompensation, i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren.

ARN konstaterade att elnätsföretagen från och med den 1 juli 2009, om inte särskilda skäl föreligger, är skyldiga att debitera efter avläst elförbrukning. Vidare att konsumenten inte kan anses befriad från betalningsansvar för förbrukad el på grund av att så inte har skett, dock med undantag för fordran som är äldre än tre år och som därmed är preskriberad enligt lag.

ARN påpekade också att konsumenten, sedan preliminär fakturering skett under mer än tolv månader (åtta månader från den 1 juli 2010), har rätt till ett prisavdrag på avstämningsfakturan med 15 procent av skillnaden mellan faktisk förbrukning och tidigare preliminär debiterad förbrukning. K rekommenderades att godta elhandlarens erbjudande om prisavdrag.

 

Beslut 2010-5512: Konsumenten fick inte rätt