Skip to the content

Rätten till avbrottsersättning bestämdes utifrån avbrottets längd

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K drabbades av ett strömavbrott. K begärde avbrottsersättning motsvarande 212,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Elnätsföretaget menade att felet som orsakade avbrottet låg på lågspänningssidan med följd att elnätsföretaget var helt beroende av att kunderna felanmäler för att elnätsföretaget ska få kännedom om avbrottet. Tiden från kundens felanmälan till felavhjälpning var mindre än 12 timmar. Elnätsföretaget menade att det var rimligt att räkna avbrottstiden från kundens felanmälan.

ARN konstaterade att kunden, enligt ellagen, hade rätt till avbrottsersättning om överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.  Det fanns inget tillämpligt undantag i ellagen för den aktuella situationen. Avbrottsersättning är en schabloniserad ersättning som utgår även om kunden inte har drabbats av skada. Rätten till avbrottsersättning är i princip inte beroende av att elanvändaren anmäler avbrottet till elnätsföretaget. Det finns en bestämmelse om reklamationsplikt (inom två år från elavbrottet upphörde) i ellagen. Kunden hade framställt ersättningsanspråk i rätt tid och till behörig part.

ARN fastslog att rätten till avbrottsersättning och beräkningen av den period som ska ligga till grund för ersättningens storlek inte är beroende av att elanvändaren anmäler avbrottet till elnätsföretaget. Ersättningens storlek ska bestämmas enbart utifrån avbrottsperiodens längd.

 

Beslut 2015-09179: Konsumenten fick rätt