Skip to the content

Om ditt elavtal har överlåtits till ett annat elbolag

Har ditt elavtal överlåtits till ett annat elbolag? Det förekommer att elbolag överlåter sina elavtal till ett annat elbolag. Det kan till exempel bero på att elbolaget ska gå i konkurs eller av affärsmässiga skäl vill överlåta vissa av sina avtal till ett annat elbolag. Här kan du läsa närmare om vad som gäller för dig som konsument i en sådan situation.   

Tänk på detta om ditt elavtal har överlåtits till ett annat elbolag

  • Det måste framgå i dina avtalsvillkor att överlåtelse får göras.
  • Dina ursprungliga avtalsvillkor ska gälla även hos det nya elbolaget. 
  • Om du inte kommer överens med företaget bör du i första hand kontakta dem för en diskussion.
  • Om du efter att ha varit i kontakt med företaget känner att du behöver vägledning kan du kontakta oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå. 
  • Om du inte kommer överens med företaget har du möjlighet att begära prövning i Allmänna reklamationsnämnden.

Det måste framgå i avtalsvillkoren att överlåtelse får göras

För att ett elhandelsföretag ska ha rätt att överlåta ditt avtal till ett annat företag måste det framgå i avtalsvillkoren för ditt avtal. Alternativt kan företaget fråga dig om du går med på att ett annat elhandelsföretag övertar kundrelationen.

Det är det nya elhandelsföretaget som har bevisbördan för att de har rätt att överta elhandelsavtalet och elleveransen. Om det inte finns en sådan bestämmelse i avtalet och du inte heller vill gå med på att avtalet övertas av en annan elhandlare bör du som konsument invända mot att ett byte genomförs och mot att du skulle bli betalningsskyldig mot ett för dig kanske okänt företag. Du kan hävda att avtalet mellan dig och det nya elhandelsföretaget inte är bindande.

Kan det nya elhandelsföretaget ändra avtalsvillkoren?

Vid överlåtelse av elavtal så är det villkoren från det ursprungliga avtalet som gäller också efter det att avtalet har överlåtits till ett nytt elhandelsföretag. Detta bör du kontrollera om ditt elavtal överlåts från en elhandlare till en annan.

Avtalsvillkor i ett tidsbestämt avtal kan i normalfallet inte ändras under bindningstiden. 

För avtal som löper tillsvidare, t.ex. rörliga avtal utan bindningstid, gäller att elhandelsföretag som avser att ändra villkoren för avtalet med dig som konsument ska underrätta dig om ändringen. Underrättelse ska ske genom ett särskilt meddelande till dig. Av meddelandet ska det framgå att du har rätt att säga upp avtalet. De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter det att meddelandet har skickats.