Skip to the content

Vad gäller om du inte har fått fakturor från ditt elbolag under en period?

Om du inte har blivit fakturerad i enlighet med vad du och elbolaget har kommit överens om är det ett avtalsbrott. Det innebär dock inte att du inte är betalningsskyldig för den fakturering som uteblivit. I de allmänna avtalsvillkoren finns regler om vad som gäller om faktureringen från elbolaget har uteblivit. 

Kostnadsfri avbetalningsplan

Om du har fått ett efterkrav på grund av att faktureringen har uteblivit ska du enligt de allmänna avtalsvillkoren erbjudas en kostnadsfri avbetalningsplan. Olika regler gäller beroende på hur lång tid som den uteblivna faktureringen varat:

Utebliven fakturering upp till 12 månader

Om avtalad fakturering inte alls har skett har du rätt till en kostnadsfri avbetalningsplan.

Utebliven fakturering längre än 12 månader

Om avtalad fakturering inte alls har skett har du rätt till en kostnadsfri avbetalningsplan. Företaget har inte rätt att kräva betalning för de kostnader som är äldre än tolv månader.

Priset

Debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid fakturan omfattar. Det innebär att fakturan, särskilt om den avser flera månader, kan innehålla en specifikation över poster med ändrade priser. Detta blir mest uppenbart för dig som haft ett tillsvidarepris eller ett rörligt pris under perioden.

Kundgaranti/kundlöfte

Vissa företag har infört så kallade kundgarantier eller kundlöften som ger kunden ett bättre skydd än vad som enligt lagar och andra regler gäller. Kundgarantin är ett frivilligt åtagande och åtagandet kan därför variera mellan företagen. Oftast säger kundgarantin att företaget tillämpar en kortare preskriptionstid än lagens tre år. Ibland avser garantin även en ersättning när ditt klagomål inte behandlats inom rimlig tid.

Om du ändå inte får kompensation

Kundgarantin eller kundlöftet är vanligtvis förknippade med vissa villkor eller med att vissa förutsättningar är uppfyllda. Om du har fått en faktura som inte innehåller någon kompensation i form av kundgaranti eller kundlöfte, trots att du vet att företaget har utformat en sådan, ska du vända dig till företaget. Det är sedan upp till företaget att visa varför du eventuellt inte skulle omfattas av denna.

Vad kan du göra om du inte får fakturor från ditt elbolag?

  • Kontakta företaget och fråga varför faktureringen har uteblivit. Vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen via e-post. 
  • Kontrollera gärna under "Beslut från Allmänna reklamationsnämnden" ovan om det finns något beslut som liknar din situation. Du kan i sådant fall läsa om hur Allmänna reklamationsnämnden har resonerat i liknande fall och vid behov använda det i din argumentation med företaget.
  • Om du har varit i kontakt med företaget, men känner att du behöver vägledning i ditt ärende kan du kontakta oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vägledning.