Skip to the content

ARN ansåg att betalningsskyldighet för 12-månader tillbaka enligt de allmänna avtalsvillkoren gällde från och med den dag fakturan ställts ut

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K hade tre olika elavtal med en elhandlare. För två av avtalen hade K inte blivit fakturerad för sin elförbrukning under perioden oktober 2010–juli 2012 respektive december 2010-juli 2012. Fakturor om 19 respektive 21 månader nådde K i slutet på juli 2012. Fakturorna var daterade 12-07-12 respektive 12-07-06. Det framgår av de allmänna avtalsvillkoren för elhandelsföretag att, när avtalad fakturering helt uteblivit för viss period, ska elhandelsföretaget inte ha rätt att kräva betalning för fordringar som är äldre än 12 månader. K menade att 12-månadersperioden ska börja löpa när fakturan kommit kunden tillhanda. K yrkade därför att elföretaget inte haft rätt att ta betalt för den elförbrukning som skett i augusti 2011 och bakåt, samt krävde även återbetalning för viss utebliven rabatt samt ersättning i form av goodwillkompensation.

Elhandelsföretaget bestred kravet på goodwillkompensation men medgav i huvudsak yrkandet om återbetalning för betald elförbrukning och viss utebliven rabatt. Elhandelsföretaget hävdade dock att villkorsbestämmelsen ska tolkas så att 12-månadersperioden ska börja löpa när elen levererats till kunden, vilket skulle medföra att företaget kunde kräva betalt till och med juli 2011.

ARN konstaterade att parterna inte hade hänvisat till några avtalsvillkor som begränsar debitering till månadsvis eller annan fast period. Den aktuella 12-månaderperioden skulle därför inte anses vara knuten till hela kalendermånader, utan 12-månadersperioden skulle räknas från den dag fakturan ställts ut. Elföretaget fick således rätt till betalning för el som hade levererats fr.o.m. 11-07-05 respektive 11-07-11. Återbetalning skulle även ske avseende den uteblivna rabatten. Däremot saknades grund för kravet på goodwillkompensation.

 

Beslut 2013-00164: Konsumenten fick delvis rätt