Skip to the content

Om du bryter ditt elavtal innan bindningstidens slut

Om du bryter ett elavtal med bindningstid innan bindningstiden är slut kan elföretaget ha rätt att ta ut en avgift för avtalsbrott. Denna avgift brukar kallas för brytavgift eller lösenavgift och är en avgift som elbolaget under vissa förutsättningar har rätt att ta ut om du bryter ditt avtal i förtid.

När får elföretaget ta ut en brytavgift?

Det finns reglering om elföretagets rätt att ta ut en brytavgift i de allmänna avtalsvillkoren för elhandel, EL 2012 K rev 2. Regleringen innebär att elföretaget har rätt till ersättning om du som konsument i förtid bryter ett tidsbestämt avtal, utan att det finns grund för att häva avtalet, genom att ingå ett avtal med ett annat elföretag. 

Från och med den 1 juli 2023 finns det också reglering om brytavgift i ellagen. Regleringen innebär att ett elföretag har rätt att ta ut en avgift om du som konsument eller småföretagare i förtid säger upp ett tidsbestämt avtal som antingen helt eller delvis har fast pris.

Det ska också framgå i avtalet mellan dig och elföretaget att avgiften får tas ut och vad avgiften omfattar.  

Hur mycket får elföretaget ta ut i brytavgift?

Enligt ellagen får brytavgiften endast avse kostnader som hänför sig till den el som levereras till fast pris. Avgiften ska också vara skälig och får inte överstiga den direkta ekonomiska förlust som den förtida uppsägningen orsakar.

Det finns också reglering om brytavgiftens storlek i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev 2) där det anges att den får motsvara högst vad elhandelsföretaget kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid. 

Det ska framgå i elföretagets avtalsvillkor hur brytavgiften beräknas och bevisbördan ligger på elföretaget, både vad gäller rätten att ta ut en brytavgift och att brytavgiften motsvarar det som elföretaget har förlorat på grund av att du har lämnat avtalet i förtid.

Vad gör du om du har fått en brytavgift som du anser är felaktig?

Om du har fått en brytavgift som du anser är felaktig bör du i första hand kontakta elföretaget för en diskussion. Du har också möjlighet att bestrida avgiften eller betala i protest.

» Läs mer om att bestrida och att betala i protest

Om du och företaget inte kommer överens har du möjlighet att begära prövning i Allmänna reklamationsnämnden.