Skip to the content

Konsument fick rätt till 15% prisavdrag samt delvis ersättning för mätarbyte när elföretag inte fakturerat på två år

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Fyra månader efter ett genomfört leverantörsbyte upphörde elleverantören att fakturera K för förbrukad el. Trots att K påminde elleverantören om den uteblivna faktureringen dröjde det nästan två år innan den kom igång igen. K fick sedan en stor faktura för hela perioden. K yrkade nedsättning av fakturabeloppet samt ersättning för onödigt elmätarbyte.

ARN ansåg att K var berättigad till prisavdrag på grund av att elleverantören inte fakturerat i enlighet med avtalet. ARN fann att ett prisavdrag om 15 procent var skäligt. Dessutom ansåg ARN att elleverantören skulle ersätta K för en del av kostnaderna för mätarbytet.

 

Beslut 2003-1144: Konsumenten fick rätt