Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Så tecknas fjärrvärmeavtal

Fjärrvärmeavtalets innehåll

För att få fjärrvärme måste man ha ett avtal med sin fjärrvärmeleverantör. Fjärrvärme är en lokal uppvärmningsform och i regel finns det därför endast en fjärrvärmeleverantör per tätort. Avtalet ska vara skriftligt om du eller leverantören begär det. Avtalet ska bekräftas skriftlig till dig och så snart det är upprättat ska fjärrvärmeleveranserna starta.


Avtalet ska ange:

  • Villkoren för leveransen såsom pris och hur detta pris har bestämts
  • Tid som avtalet gäller
  • Vad som gäller vid förlängning av avtalet
  • Villkor för uppsägning
  • Vilka betalningssätt och faktureringsalternativ man har som kund
  • Fakturaavgiftens storlek
  • Om leverantören har rätt att göra en ensidig ändring av ett avtalsvillkor samt förutsättningarna för detta. Det förutsätter att ovanstående punkter inte redan har reglerats i ett skriftligt avtal mellan parterna
  • Hur fjärrvärmeföretaget på sin webbplats, eller på annat sätt som konsumenten begär, tillhandahåller tydlig information om oberoende användarrådgivning där kunderna kan få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler.


Leverantören förbinder sig att leverera värme för uppvärmning och varmvattenberedning i den omfattning och på de villkor som anges i avtalet.


Giltighet och ändringar i avtal


Vid avtal om leverans av fjärrvärme för enskilt bruk tillämpas allmänna avtalsvillkor för konsument. De är utarbetade av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket och gäller från och med 1 oktober 2010 och tills vidare. Bestämmelserna i villkoren innehåller även leveransåtagande, vad som gäller vid avbrott, ersättning för skada, mätning, avläsning med mera. Fjärrvärmeleverantören får dock ändra dessa allmänna avtalsvillkor om det finns särskilda skäl. Då ska man som kund underrättas om detta. En sådan underrättelse ska ske genom annons i dagspress eller på annat lämpligt sätt minst tre månader före den träder i kraft.

 

Uppsägningstid

Ditt avtal med fjärrvärmeleverantören gäller tills vidare, om inte annat har överenskommits.

Du har rätt att antingen muntligen eller skriftligen säga upp avtalet. Avtalet upphör tidigast 15 dagar och senast 30 dagar efter uppsägning om fastigheten övergår till ny ägare och senast 3 månader i övriga fall.


Om leverantören säger upp avtalet ska det finnas särskild grund för detta. Om leverantören säger upp avtalet om fjärrvärmeleverans upphör det att gälla tolv månader efter uppsägning. I det fall prövning av tvist har avgjorts i domstol och det där konstaterats att det finns grund för uppsägning får leverantören säga upp avtalet. Det upphör då att gälla tre månader från det att domen vunnit laga kraft.


Som kund ska man snarast efter uppsägningen få en skriftlig bekräftelse från leverantören.

 

Förhandling och medling


I fjärrvärmelagen finns särskilda regler som ger dig som kund rätt att förhandla med fjärrvärmeföretaget. Du kan även begära medling hos en statlig nämnd, Fjärrvärmenämnden.

Förhandling
Du har som kund rätt att förhandla med leverantören om fjärrvärmepriset eller om kapaciteten hos din fjärrvärmeanslutning. Du har också rätt till förhandling om leverantören har gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till din nackdel. Om du begär en sådan förhandling ska det ske senast tre veckor från den dag då du underrättades om de ändrade villkoren.


Medling
Om du inte kommer överens om avtalsvillkoren med din fjärrvärmeleverantör finns det möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Fjärrvärmenämnden bildades 2008 och är en självständig enhet hos Energimyndigheten.

Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några bindande beslut som fjärrvärmeföretag eller du som kund måste följa. Det beror på att nämnden inte är en domstol, utan endast har en medlarfunktion. En framgångsrik medling bygger därför på parternas vilja att komma överens.

Syftet med medling är att hjälpa tvistande parter att komma överens om avtalsvillkor och att man som kund ska få insyn i de förhållanden som har betydelse för innehållet i villkoren för fjärrvärme. En medling hjälper också till att överbrygga det kunskapsövertag som fjärrvärmeföretaget oftast har i förhållande till dig som fjärrvärmekund.
Om du vill ansöka om medling så ska ansökan ha kommit till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag som fjärrvärmeföretaget underrättade dig om att förhandlingen avslutats. När ärendet är komplett och fjärrvärmeföretaget yttrat sig över ansökan behandlas ärendet vid Fjärrvärmenämndens sammanträde, vilket sker en gång per månad. Nämnden beslutar om medlingsansökan ska beviljas eller inte. Om ansökan beviljas kommer du och fjärrvärmeföretaget att underrättas om detta. Ni kommer också att få en kallelse till medlingssammanträde.

Medling sker normalt i Stockholm, men beroende på var du och det berörda fjärrvärmeföretaget finns geografiskt kan medling komma att ske även på andra orter.
Mer information om Fjärrvärmenämnden, ansökningsblanketter och hur det går till vid en medling finns på Energimyndighetens hemsida.

Om Fjärrvärmenämnden på Energimyndighetens webbplats

 

Tvist

Om det blir en tvist kring ditt kundavtal eller de allmänna avtalsvillkorens giltighet, tillämpning och tolkning ska det i första hand avgöras genom förhandling mellan dig och fjärrvärmeleverantören. Om förhandlingarna inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten, om du begär, prövas av Allmänna Reklamationsnämnden.
Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan enligt lag behörig instans. Om prövning av tvist pågår i domstol eller annan behörig instans får inte indrivning av den skuld som tvisten gäller inte ske förrän tvisten är avgjord.

Till klagoguiden