Skip to the content

Så tecknas fjärrvärmeavtal

Det är ofta lätt att teckna ett fjärrvärmeavtal om du flyttar in i ett hus som kan värmas med fjärrvärme. Det kan räcka med ett telefonsamtal till fjärrvärmeföretaget. Se till att du får skriftlig information om avtalet och villkoren och att du sparar denna för det fall frågor om avtal och kostnader skulle uppstå.

Fjärrvärmeavtalets innehåll

För att få fjärrvärme måste man ha ett avtal med sin fjärrvärmeleverantör. Fjärrvärme är en lokal uppvärmningsform och i regel finns det därför endast en fjärrvärmeleverantör per tätort. Avtalet ska vara skriftligt om du eller leverantören begär det. Avtalet ska bekräftas skriftlig till dig och så snart avtalet är upprättat ska fjärrvärmeleveranserna starta.

Avtalet ska bland annat innehålla:

  • villkoren för leveransen såsom pris och hur detta pris har bestämts,
  • den tid som avtalet gäller,
  • vad som gäller vid förlängning av avtalet,
  • villkor för uppsägning,
  • vilka betalningssätt och faktureringsalternativ man har som kund,
  • om leverantören har rätt att göra en ensidig ändring av ett avtalsvillkor samt förutsättningarna för detta (det förutsätter att ovanstående punkter inte redan har reglerats i ett skriftligt avtal mellan parterna), och 
  • hur fjärrvärmeföretaget på sin webbplats, eller på annat sätt som konsumenten begär, tillhandahåller tydlig information om oberoende användarrådgivning där kunderna kan få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler.

Leverantören förbinder sig att leverera värme för uppvärmning och varmvattenberedning i den omfattning och på de villkor som anges i avtalet.

Giltighet och ändringar i avtal

Vid avtal om leverans av fjärrvärme för enskilt bruk tillämpas allmänna avtalsvillkor för konsument. De är utarbetade av branschorganisationen Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket. Bestämmelserna i villkoren innehåller även leveransåtagande, vad som gäller vid avbrott, ersättning för skada, mätning, avläsning med mera.

Fjärrvärmeleverantören får ändra dessa allmänna avtalsvillkor om det finns särskilda skäl. Då ska man som kund underrättas om detta. En sådan underrättelse ska ske genom annons i dagspress eller på annat lämpligt sätt minst tre månader före ändringen träder i kraft.

» Till de allmänna avtalsvillkoren och konsumenträtt

Uppsägningstid

Ditt avtal med fjärrvärmeleverantören gäller tills vidare, om inte annat har överenskommits.

Du har rätt att antingen muntligen eller skriftligen säga upp avtalet. Avtalet upphör tidigast 15 dagar och senast 30 dagar efter uppsägning om fastigheten övergår till ny ägare och senast 3 månader i övriga fall.

Om leverantören säger upp avtalet ska det finnas särskild grund för detta. Om leverantören säger upp avtalet om fjärrvärmeleverans upphör det att gälla tolv månader efter uppsägning. I det fall prövning av tvist har avgjorts i domstol och det där konstaterats att det finns grund för uppsägning får leverantören säga upp avtalet. Det upphör då att gälla tre månader från det att domen vunnit laga kraft.

Som kund ska man snarast efter uppsägningen få en skriftlig bekräftelse från leverantören.

Tvist

Om det blir en tvist kring ditt kundavtal eller de allmänna avtalsvillkorens giltighet, tillämpning och tolkning ska det i första hand avgöras genom förhandling mellan dig och fjärrvärmeleverantören. Om förhandlingarna inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten, om du begär, prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan enligt lag behörig instans. Om prövning av tvist pågår i domstol eller annan behörig instans får inte indrivning av den skuld som tvisten gäller inte ske förrän tvisten är avgjord.

Senast uppdaterad: 2023-11-02 14:30