Skip to the content

Avsluta fjärrvärmeavtal

Ditt avtal med fjärrvärmeleverantören gäller tills vidare, om inte annat har överenskommits.

3 viktiga saker att tänka på när du ska avsluta ett fjärrvärmeavtal

  • Du har rätt att antingen muntligen eller skriftligen säga upp avtalet. Om du säger upp avtalet skriftligen, t.ex. via mail, har du fördelen av att i efterhand kunna bevisa när du sa upp avtalet.

  • Avtalet upphör tidigast 15 dagar och senast 30 dagar efter uppsägning om fastigheten övergår till ny ägare och senast 3 månader i övriga fall.

  • Som kund ska du snarast efter uppsägningen få en skriftlig bekräftelse från leverantören. Efter en uppsägning bör du vara uppmärksam på att du har fått bekräftelsen och se till att spara denna under en period.

Då avtalsförhållandet upphör ska du få en slutfaktura inom sex veckor från den dag då avtalet upphörde. Om inte synnerliga skäl föreligger ska fakturering vara grundad på insamlade mätvärden då avtalsförhållandet upphör. Efter det att leverantören sänt en slutfaktura får ingen ytterligare debitering ske. Om mät- eller debiteringsfel uppdagas får leverantören efterdebitera högst ett år efter avtalets upphörande.

Om du har betalat en faktura för en viss period och du får en ny faktura för samma period är det inte säkert att du måste betala. 

» Om god tro och fakturor

Det här gäller om fjärrvärmeföretaget vill säga upp avtalet 

Om värmeleverantören säger upp avtalet ska det finnas särskild grund för detta och avtalet kan normalt tidigast upphöra att gälla tolv månader efter uppsägning.

I det fall prövning av tvist har avgjorts i domstol och det där konstaterats att det finns grund för uppsägning får leverantören säga upp avtalet. Avtalet upphör då att gälla tre månader från det att domen vunnit laga kraft.