Skip to the content

Överlåtelse av elavtal

Det förekommer ibland att en elhandlare av någon anledning överlåter sina kundavtal till ett annat elhandelsföretag. 

Kontrollera om avtalsvillkoren stödjer överlåtelsen

Det finns ingen särskild rätt i ellagen för ett elhandelsföretag att överlåta ett elhandelsavtal. Om ett elhandelsföretag ska kunna göra det måste det framgå i avtalsvillkoren för ditt avtal. Alternativt kan företaget fråga dig om du går med på att ett annat elhandelsföretag övertar kundrelationen.

Det nya elföretaget bär ansvaret

Det är det nya elhandelsföretaget som har bevisbördan för att de har rätt att överta elhandelsavtalet och elleveransen. Alternativt kan företaget fråga dig om du går med på att ett annat elhandelsföretag övertar kundrelationen. 

Om det inte finns en sådan bestämmelse i avtalet och du inte heller vill gå med på att avtalet övertas av en annan elhandlare bör du som konsument invända mot att ett byte genomförs och mot att du skulle bli betalningsskyldig mot ett för dig kanske okänt företag. Du kan hävda att avtalet mellan dig och det nya elhandelsföretaget inte är bindande.

Samma avtalsvillkor

Om du har ett tidsbestämt avtal och hamnar hos ett annat elhandelsföretag under avtalsperioden bör du kontrollera att ditt tidigare avtal inte ändras. Avtal som är tidsbestämda kan inte ändras under avtalstiden. Det förekommer såväl tidsbestämda avtal om rörligt elpris som fast pris.

Om du inte är överens med företaget

Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.

» Se i Klagoguiden hur du går vidare för att få ditt ärende prövat

Senast uppdaterad: 2021-08-26 05:35