Skip to the content

Överlåtelse av elavtal

Det förekommer ibland att en elhandlare av någon anledning överlåter sina kundavtal till ett annat elhandelsföretag. 

Kontrollera om avtalsvillkoren stödjer överlåtelsen

Det finns ingen särskild rätt i ellagen för ett elhandelsföretag att överlåta ett elhandelsavtal. Om ett elhandelsföretag ska kunna göra det måste det framgå i avtalsvillkoren för ditt avtal. Alternativt kan företaget fråga dig om du går med på att ett annat elhandelsföretag övertar kundrelationen.

Det nya elföretaget bär ansvaret

Det är det nya elhandelsföretaget som har bevisbördan för att de har rätt att överta elhandelsavtalet och elleveransen. Alternativt kan företaget fråga dig om du går med på att ett annat elhandelsföretag övertar kundrelationen. 

Om det inte finns en sådan bestämmelse i avtalet och du inte heller vill gå med på att avtalet övertas av en annan elhandlare bör du som konsument invända mot att ett byte genomförs och mot att du skulle bli betalningsskyldig mot ett för dig kanske okänt företag. Du kan hävda att avtalet mellan dig och det nya elhandelsföretaget inte är bindande.

Samma avtalsvillkor

Vid överlåtelse av elavtal så är det villkoren från det ursprungliga avtalet som gäller också efter det att avtalet har överlåtits till ett nytt elhandelsföretag. Detta bör du kontrollera om ditt elavtal överlåts från en elhandlare till en annan.

Kan det nya elhandelsföretaget ändra avtalsvillkoren?

Avtalsvillkor i ett tidsbestämt avtal kan i normalfallet inte ändras under bindningstiden. 

För avtal som löper tillsvidare, t.ex. rörliga avtal utan bindningstid, gäller att elhandelsföretag som avser att ändra villkoren för avtalet med en konsument ska underrätta konsumenten om ändringen. Underrättelse ska ske genom ett särskilt meddelande till konsumenten. Av meddelandet ska det framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet. De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter det att meddelandet har skickats.

Om du inte är överens med företaget

Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.

» Se i Klagoguiden hur du går vidare för att få ditt ärende prövat

Senast uppdaterad: 2022-10-03 20:25