Skip to the content

Betalning efter preliminär fakturering

Faktura efter avläsning

Elnätsföretagets fakturor ska avse din faktiska förbrukning. Elnätsföretaget är sedan 1 juli 2009 skyldigt att avläsa mätaren varje månadsskifte. Andra tillfällen då elnätsföretaget har en skyldighet att se till att mätaren läses av är då kundförhållandet upphör, exempelvis vid flyttning, samt vid byte av elmätare eller elhandelsbyte.


Preliminär fakturering i undantagsfall

Det händer att företag fakturerar kunder med en preliminär, beräknad förbrukning, istället för uppmätta värden (fakturering efter avläsning). Ofta beror det på att det är något problem med elmätaren. När elmätaren har bytts ut eller åtgärdats kommer nätföretaget att fakturera för den el som kunden förbrukat. Även elhandelsföretagets fakturor ska avse uppmätta mängder. Om elhandelsföretaget inte har fått tillgång till mätvärden, får debiteringen grundas på uppskattad förbrukning.

Synnerliga skäl

Det är endast om det finns synnerliga skäl som elnätsföretaget får fakturera preliminärt och basera fakturan på en uppskattad mängd överförd el. Om insamlade mätvärden saknas eller är felaktiga, och detta beror på omständigheter som ligger utanför elhandelsföretagets kontroll och vars följder företaget inte heller skäligen kan undvika eller övervinna får elhandlaren fakturera preliminärt.

Om företaget inte åtgärdar problem med din elmätare kan du göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei är tillsynsmyndighet och kan besluta om att starta ett tillsynsärende. Du gör enklast en anmälan genom att beskriva problemen i ett e-mail som du skickar till Energimarknadsinspektionens registratur.

Beräknad förbrukning

Om du tillhör de kunder som tillfälligt preliminärdebiteras ska debiteringen i sådant fall baseras på en uppskattad förbrukning. Den uppskattade förbrukningen motsvarar normalt din verkliga förbrukning sen tidigare. Även andra omständigheter än tidigare faktisk förbrukning kan ligga till grund för debiteringen, exempelvis förändringar i anläggningen som kan komma att påverka förbrukningen uppåt eller nedåt, till exempel ändrat uppvärmningssätt. Sådana förändringar ska du själv meddela till nätföretaget som i sin tur rapporterar vidare en ny beräknad förbrukning till din elhandlare.

Fördelningsprofil/fördelningskurva

Den preliminära förbrukningen fördelas enligt en så kallad fördelningsprofil eller en förbrukningskurva. Det finns ett flertal olika kurvor, exempelvis om du bor i hus eller i lägenhet. Fördelningsprofilen eller förbrukningskurvan innebär till exempel att man för eluppvärmda villor räknar med en kraftig ökning av förbrukningen under vintermånaderna jämfört med sommarmånaderna. Har du inte elvärme, eller framförallt om du bor i lägenhet, tillämpar man en mer jämn förbrukningskurva.

Försenad avläsning

Trots att de allmänna avtalsvillkoren, EL 2012 K och NÄT 2012 K, säger att avläsning ska göras varje månad och debitering normalt ska ske med högst tre månaders intervall, betyder inte det att du är betalningsbefriad om så inte har skett. Företaget har som huvudprincip rätt att efterdebitera dig för el som har förbrukats så länge kravet inte är preskriberat. Preskriptionstiden är för krav mot konsument enligt lag tre år.

Avbetalning

Om du har fått en försenad faktura efter avläsning har du rätt till en kostnadsfri avbetalningsplan. Antalet avbetalningar ska stå i relation till den tid förseningen har varat. Vid helt utebliven fakturering gäller andra villkor – läs mer här.

Priset

Debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid fakturan omfattar. Det innebär att fakturan kan, särskilt om den avser flera månader, innehålla en specifikation över poster med ändrade priser. Detta blir mest uppenbart för dig som haft ett tillsvidarepris eller ett rörligt pris under perioden.

Viss kompensation

Om debitering skett efter beräknad förbrukning mer än 8 månader har du rätt till en reducering med 15 procent av skillnaden mellan vad som faktiskt, respektive preliminärt, har debiterats.

Kundgaranti/kundlöfte

Vissa företag har infört så kallade kundgarantier eller kundlöften som ger kunden ett bättre skydd än vad som enligt lagar och andra regler gäller. Kundgarantin är ett frivilligt åtagande och åtagandet kan därför variera mellan företagen. Oftast säger kundgarantin att företaget tillämpar en kortare preskriptionstid än lagens tre år. Ibland avser garantin även en ersättning när ditt klagomål inte behandlats inom rimlig tid.

Om du ändå inte får kompensation

Kundgarantin eller kundlöftet är vanligtvis förknippade med vissa villkor eller med att vissa förutsättningar är uppfyllda. Om du har fått en faktura som inte innehåller någon kompensation i form av kundgaranti eller kundlöfte, trots att du vet att företaget har utformat en sådan, ska du vända dig till företaget. Det är sedan upp till företaget att visa varför du eventuellt inte skulle omfattas av denna.

Slutfaktura efter avläsning

Om avtalsförhållandet upphört ska en slutfaktura skapas. Det avser till exempel situationer som att du flyttar från din bostad eller att du byter elhandlare. I situationen då avtalsförhållandet upphör har nätföretaget en skyldighet att se till att avläsning av elmätaren sker.

Slutfakturan reglerar den förbrukning som skett avseende det tidigare avtalsförhållandet. Den slutliga debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid avstämningen omfattar. Det innebär att slutfakturan ofta innehåller en specifikation över ett flertal poster med ändrade priser.

Inom sex veckor

Du ska få en slutfaktura inom sex veckor från den dag då avtalet upphörde.

Tillgodo ska regleras inom skälig tid

Om avläsningen visar på ett tillgodo för kunden ska reglering ske inom skälig tid. Du har ingen automatisk rätt till dröjsmålsränta utan detta är något du vid försenad reglering i så fall särskilt måste kräva.

Om du inte är överens med företaget

Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.

» Se i Klagoguiden hur du går vidare för att få ditt ärende prövat

Senast uppdaterad: 2021-08-26 05:35