Skip to the content

Konsumenten slapp betala efterkrav då företaget inte informerat om att fakturor avsåg preliminära belopp

Senast uppdaterad: 2021-06-23 09:18

K var kund hos ett elhandelsföretag under ett år och fick efter att avtalet avslutats en faktura på 3 955 för skillnaden mellan uppskattad förbrukning och faktiskt förbrukning under avtalstiden. K betalade via autogiro och blev varken vid ingåendet av avtalet eller under avtalstiden informerad om att den fakturerade förbrukningen endast var uppskattad. K ansåg att hon inte var skyldig att betala tilläggsfakturan.

Elhandelsföretaget motsatte sig yrkandet och åberopade bestämmelser i de allmänna avtalsvillkoren om avstämningsfaktura, samt att de medgav ett större avdrag än det i de allmänna avtalsvillkoren. 

ARN anförde att en förutsättning för att elhandelsföretaget ska ha rätt att efterdebitera K för elförbrukning utöver redan betalda fakturor är att företaget kan bevisa att K fått information om att de fakturor hon fått och betalat enbart avsett preliminär debitering som skulle korrigeras vid slutlig avräkning. Elhandelsföretaget lyckades inte styrka att de hade gett K tydlig information om att debiteringen endast var preliminär. ARN bedömde därför att K varit i god tro om att hon erlagt full betalning och inte var betalningsskyldig för elhandelsföretagets krav.

Beslut 2018-16565 Konsumenten fick rätt