Skip to the content

Två obetalda fakturor som låg nära varandra i tiden sågs som väsentligt avtalsbrott

Senast uppdaterad: 2019-03-01 09:24

K hade försummat att betala två fakturor som låg nära varandra i tiden. K begärde skadestånd för kostnader till följd av frånkoppling av elen.

Elhandelsföretaget ansåg att de hade uppfyllt befintliga lagkrav för giltig frånkoppling. De kostnadsposter som elhandelsföretaget krävde för återinkoppling hade stöd i lag och beloppen var inte oskäliga.

ARN konstaterade att kundens försummelse avsåg två obetalda räkningar, som i sig utgjorde ett avtalsbrott i förhållande till elhandelsföretaget. Eftersom betalningsförsummelserna låg nära varandra i tiden ansåg ARN sammantaget att försummelsen utgjorde ett väsentligt avtalsbrott med följd att företaget hade haft rätt att avbryta elleveransen. ARN saknade anledning att ifrågasätta skäligheten i de belopp, för krav- och frånkopplingskostnader, som företaget hade debiterat, med följd att företaget haft rätt att ta ut de aktuella avgifterna.

 

Beslut 2015-08637: Konsumenten fick inte rätt

 

» Läs mer om vad som utgör ett väsentligt avtalsbrott