Skip to the content

Domstol tyckte inte att nätavgift som bestod av 20% fast och 80% rörlig avgift var orättvis

Senast uppdaterad: 2019-02-22 14:32

Ett elnätsföretag stämde en konsument som vägrade att betala sina elnätsavgifter.

K ansåg att beräkningsmodellen för de fakturerade nätavgifterna inte var skälig och objektiv samt att nätavgifterna var diskriminerande mot kunder med K:s förbrukningsprofil. Nätavgiften bestod till 20 procent av en fast abonnemangsavgift och till 80 procent av en rörlig avgift beroende på mängden förbrukad el. K ansåg att de kunder som förbrukade mycket el missgynnades.

Hovrätten konstaterade att nättariffer enligt ellagen ska vara objektiva och icke diskriminerande. Kravet på objektivet syftar till en korrekt fördelning av de totala avgifterna enligt tariffen mellan berörda kunder och kundkategorier. Avgifterna får vara olika mellan olika kundkategorier men de olika avgiftsnivåerna måste någorlunda reflektera de kostnader som nätföretaget har för respektive kundkategori. Inom varje kundkategori ska den principiella utformningen av nättariffen vara likadan för alla kunder, om det inte finns objektiva faktorer som talar för något annat.

Att tariffen ska vara icke diskriminerande innebär att elnätsföretaget inte får ta hänsyn till från vilken leverantör den överförda elen kommer eller från vilket land elen kommer. Ett nätföretag får t.ex. inte gynna kunder som köper sin el från ett företaget inom nätföretagets koncern.

Hovrätten ansåg att lagstiftaren verkade ha gett nätoperatörerna en förhållandevis stor frihet att utforma sina taxor på det sätt de själva vill.

Enligt hovrätten hade elnätsföretaget visat att deras kostnader till viss del var beroende av den mängd el som förbrukas. K hade inte visat att elnätsföretaget på ett osakligt sätt missgynnat en kundkategori på bekostnad av en annan. Av viss betydelse för hovrättens bedömning var att det inte kunde utläsas ur förarbetena till ellagen att det skulle vara fel eller olämpligt att utforma nättariffer på det sätt som elnätsföretaget gjort. Hovrätten påpekade också att det framgått att en stor del av landets elnätsbolag valt att utforma sina nätavgifter på samma sätt.

 

Dom av Svea Hovrätt i mål T 11624-17: Konsumenten fick inte rätt

 

» Läs mer om nätavgifter