Skip to the content

Andelsel

Andelsel är benämningen på en typ av avtal där konsumenter själva investerar i en eller flera andelar i en produktionsanläggning. De erbjudanden om andelsel som finns gäller främst vindandelar, andelar i vindkraftverk. Det finns även möjlighet att investera i solcellsandelar, andelar i solparker.

Hur fungerarar andelsel?

Det finns olika sätt att hantera andelsel men det vanligaste är att du för varje andel som du köper får köpa en förutbestämd mängd el till ett förutbestämt pris.

Verksamheten bedrivs oftast så att det är en elleverantör som ansvarar för administration och fakturering av andelselen samt försäljning av kompletterande avtal. Själva ägandet av produktionsanläggningen kan ha formen av en ekonomisk förening.

Genom att du i förväg aldrig vet din exakta årsförbrukning måste du komplettera andelselen med ett vanligt elavtal. Beroende på vilket företag som du väljer att köpa dina vindandelar av kan det förekomma skillnader i hur andelselen hanteras i förhållande till din förbrukade el.

Hur många andelar behöver man?

De flesta som erbjuder andelsel rekommenderar kunder att max köpa andelar som motsvarar 80 procent av beräknad årsförbrukning. Eftersom din förbrukning varierar från år till år finns det en risk att tilldelad andelsel går förlorad om du köper för många andelar.

Det förekommer även elföretag som kvittar kundens elfakturor mot inkomsterna från kundens andelar eller separerar elfakturorna och inkomsterna från andelarna helt. I sådana situationer går ingen andelsel eller inkomst förlorad.

Vad säger Skatteverket?

Det kan finnas skattemässiga skäl att inte investera i fler andelar än vad som motsvarar den egna förbrukningen. Om investeringen i andelar är större än elförbrukningen blir det lägre elpriset för andelsel föremål för beskattning.

» Gå till Skatteverkets webbplats för mer information

Att tänka på vid val av andelsel

Prisbild

Det elpris som du som kund får betala för din andelsel är ofta betydligt lägre än motsvarande traditionellt elpris. Kom ihåg att all andelsel måste kompletteras med el från ett traditionellt avtal och att dessa kompletterande avtal ibland kan ha ett förhållandevis högt pris.

Om det kompletterande elavtalet är dyrt, och omfattar en stor andel av elförbrukningen, kan det medföra att den sammanlagda kostnaden i en del fall blir högre än för motsvarande traditionella elavtal. I erbjudanden om andelsel brukar kostnad för kompletterande avtal inte redovisas, vilket gör det svårare att bedöma hela kostnaden.

Lönsamhet

Om du vill jämföra erbjudanden med andelsel med vanliga elavtal finns det några saker som är viktiga att notera. Andelsel innebär att du köper (investerar i) andelar i en produktionsanläggning. Det innebär i sin tur att du förutom kostnaden för den el du köper även måste betala en summa för själva andelarna. Investeringen är en finansiell kostnad som bör tas med i jämförelsen. Kostnaden kan baseras på vad som motsvarar lånekostnaden för andelens pris.

Riskfaktorer

Andelsel innebär inga direkta nackdelar, men du bör vara medveten om att du genom att investera i andelar även tar en finansiell risk på samma sätt som till exempel vid ett köp av en aktie eller en fondandel. Värdet på andelen kan komma att förändras över tid.

Företagen sätter själva upp ramarna för hur andelselen fungerar i praktiken och det förekommer skillnader i hanteringen beroende på vilket företag man vänder sig till.

En genomgång av de befintliga erbjudanden med andelsel som erbjuds till konsumenter visar att det i vissa fall saknas:

  • ett bundet elpris för en längre tid – när det gäller andelsel.
  • garanti, eller värdesäkring på andel.
  • ett avtal om kompletteringsel med lång bindningstid.

I det fall som du bor i ett annat elområde än där andelselen produceras så kan också ditt pris påverkas av prisskillnaden mellan dessa elområden. Du kan läsa mer om elområden och prisskillnader här.  

Ett medvetet val?

Många konsumenter upplever det som positivt att veta inte bara hur den el som förbrukas i hushållet producerats utan även var. Man kan på detta sätt bidra till utvecklingen i en viss region.

De erbjudanden om andelsel som hittills förekommit har varit kopplade till produktionsanläggningar för vind och sol. Begreppet andelsel förknippas därför ofta med miljövänlig produktion. Det finns dock inget som säger att andelsel även i framtiden alltid är miljöanpassad utan det avgörs av respektive produktionsmetod som erbjuds som andelsel.

Information om vindkraft

Vindlov.se

På webbplatsen vindlov.se finns information om hur det går till att få tillstånd för att bygga vindkraftverk. Informationen är skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen och webbplatsen har bildats på uppdrag av regeringen.

Nätverket för vindbruk

Nätverket för vindbruk arbetar för en ökad utbyggnad av vindkraft. Syftet med nätverket är att sprida kunskap och information om vindkraft samt att stödja regionala initiativ av nationell betydelse. Energimyndigheten är navet i nätverket som har bildats på uppdrag av regeringen 

» Gå till Nätverket för vindbruks webbplats