Skip to the content

Anslutningsavgift

Elnätsföretaget måste ansluta ditt hus till elnätet, om du begär det. När elnätsföretaget ansluter din anläggning till elnätet kan de ta ut en anslutningsavgift som du måste betala. Anslutningsavgiften och övriga villkor kring anslutningen ska enligt ellagen vara skäliga. Med anslutning av elektriska anläggningar menas förutom nyanslutning även återinkoppling av en befintlig anläggning samt höjning av mätarsäkring.

Elnätsföretaget är skyldigt att på begäran, och inom skälig tid, upplysa om villkor och kostnad för en nyanslutning.

Rätt pris för nyanslutning?

Nätföretagen bestämmer själva sina priser för anslutningsavgifter, men de ska vara skäliga. Skäligheten kan prövas från fall till fall av Energimarknadsinspektionen (Ei), som är tillsynsmyndighet. Ei har tagit fram en metod för att beräkna schablonkostnad för olika anslutningar. Nätföretagen behöver alltså inte tillämpa metoden, den kan däremot ge dig en uppfattning om anslutningsavgiften är skälig eller är relativt hög och därför bör anmälas till Ei för prövning. 

Avgiften för nyanslutningen får vara avståndsberoende och avgiftens storlek kan påverkas av din nya anläggnings geografiska läge samt den avtalade effekten. Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram en schablonkostnad för vad anslutningar med en säkring på 16 - 25 ampere och ett avstånd på upp till 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät som mest ska kosta. 

Schablonen innebär att det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten på ledningsnätet. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten. Avgifterna gäller för offerter som skrivits från och med 1 januari 2023, då avgifterna reviderades.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)

Avgift (belopp exklusive moms)

0 – 200 meter

40 000 kronor

200 – 600 meter

40 000 kr + 342 kronor per meter

600 – 1200 meter

176 800 kr + 810 kronor per meter

1200 meter – 1800 meter

662 800 kronor + 475 kronor per meter

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Räkneexempel: En anslutning på 700 meter får som mest kosta 176 800 kronor + 100 x 810 kronor/meter = 257 800 kronor.

Fler som delar på kostnaderna för nyanslutning?

Om det är rimligt att anta att fler kunder kan tillkomma längs sträckningen ska kostnaden för den sträcka som överstiger 200 meter delas med antalet tillkommande kunder. Kostnaderna ska endast delas för den sträcka som tillkommande kunder utnyttjar av utbyggnaden.

Utgångspunkten i Ei:s metod för att beräkna skäliga avgifter från 200 till 1 800 meter är, så kallade, odelade värden. Schablonvärden som anges för avstånd över 200 meter gäller under förutsättning att inga andra kunder bedöms tillkomma till utbyggnaden av elnätet inom en överskådlig tid. 

Återanslutning

Energimarknadsinspektionen (Ei) delar in ärenden som har med återinkoppling att göra i två kategorier:

 1. Ärenden då nya kunder begär återinkoppling.
 2. Ärenden då kunder begär att få sin anslutna anläggning bortkopplad från elnätet och senare själva begär att bli återinkopplade.

Ei anser att avgiften för återinkoppling ska vara relaterad till det faktiska arbetet som krävs för att återinkoppla anläggningen.

Hur länge elen har varit avstängd kan påverka avgiften

En faktor som kan påverka avgiften är hur lång tid anläggningen varit bortkopplad. Elnätsföretagen är efter en bortkoppling inte skyldiga att underhålla ledningarna fram till den bortkopplade anläggningen. Det kan innebära att det för att återigen få el till den bortkopplade anläggningen kan krävas en nyanslutning av anläggningen, istället för en återinkoppling. I sådana fall blir avgiften högre.

Prövning av anslutningsavgift

Ei kan inte utfärda föreskrifter eller regler för anslutningen till elnätet. Det finns inte heller några regler för vilka avgifter elnätsföretagen får ta ut av dig som kund. Elnätsföretagen har därför rätt att sätta vilka avgifter eller villkor de vill för din anslutning, men priset ska vara skäligt. Avgiften ska i möjligaste mån motsvara de faktiska, kundspecifika kostnader som företaget har för den nya anslutningen.

Vid inkoppling av anläggningar på ett lokalnät uppstår alltid kostnader som är specifika för anläggningen. En allmän princip vid anslutning till ett befintligt elnät är att den som önskar ansluta sig ska stå för de direkta merkostnader som nätägaren får genom anslutningen. Det kan handla om kostnader för förstärkning, ombyggnad eller utbyggnad av nätet som är till nytta för kundens anläggning.

Ei kan pröva om avgiften är skälig

Det är först när du begär prövning hos Ei som de kan bedöma om avgiften eller villkoren för anslutningen är skäliga.

Ei prövar bara de avgifter samt villkor som du får i samband med din anslutning till elnätet av elnätsföretaget. Det kan till exempel vara:

 • anslutningsavgift
 • tilläggskostnader
 • övriga villkor som kan uppkomma i samband med anslutningen.

Ei har gett ut en PM som upplyser om principer och normer som inspektionen använder i prövningsärenden gällande skäliga villkor för anslutning till elnätet. Ei har ingen föreskriftsrätt och kan inte utforma bindande regler. Inspektionens PM är således inte bindande. Ei prövar inte frågor som saknar samband med anslutningen, till exempel flytt av ledningsstolpe eller flytt av mätare.

» Läs "Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25A" på Ei:s webbplats

Så här begär du prövning

Om du tycker att du fått en oskäligt hög anslutningsavgift så kan du vända dig till Ei.

För att Ei så snabbt som möjligt ska kunna pröva anslutningsavgiften så ska du fylla i blanketten ”Ansökan om att pröva avgift eller övriga villkor för elanslutning”. Skicka även med en kopia på din offert eller faktura som du fått från elnätsföretaget.

» Begär prövning av dina anslutningsvillkor på Ei:s webbplats

Skicka in din ansökan inom två år

Ei prövar inte tvist om villkoren för anslutning, om ansökan om prövning kommit in till Ei senare än två år efter det att elnätsföretaget sänt ett skriftligt ställningstagande till dig. Ett skriftligt ställningstagande kan t.ex. vara en bindande offert. Starttidpunkten för två års-perioden kan dock skjutas framåt i tiden om den slutliga fakturan för anslutningen överstiger beloppet i offerten.

Vad händer efter Ei:s beslut?

Om Ei gör bedömningen att anslutningsavgiften är för hög måste elnätsföretaget betala tillbaka mellanskillnaden till dig. Att begära prövning av anslutningsavgift är avgiftsfritt.

Om du är missnöjd med Ei:s beslut

Om du inte är nöjd med Ei:s beslut kring din anslutningsavgift har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. I beslutet från Ei ska det finnas en bilaga som förklarar hur du ska göra för att överklaga deras beslut. Det kostar ingenting att överklaga, du behöver inte heller vara delaktig i processen hos överinstansen och du behöver inte anlita advokat eller ombud.

Du skickar brevet med överklagan till Energimarknadsinspektionen, Box 155, 63103 Eskilstuna.

Det här ska du ha med i ditt brev med överklagan:

 • I brevet ställer du överklagandet till Förvaltningsrätten. Det kan du göra genom att skriva i brevet att det är ställt till Förvaltningsrätten.
 • Du måste alltid ange diarienumret för det ärende du vill överklaga.
 • Du ska i överklagandet tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
 • Du bör även bifoga sådant som du anser har betydelse för ärendet.
 • Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.
 • Om du anlitar ombud ska det bifogas en fullmakt från dig.