Skip to the content

Betalning

I avtalet som du ingår med elnäts- och elhandelsföretaget ska det framgå vilka villkor som gäller för fakturering och betalning. Om inte annat särskilt framgår av avtalsvillkoren ska du betala för all el som förbrukats i uttagspunkten.

Betalningsskyldigheten omfattar även el som du inte kunna tillgodogöra dig på grund av fel i din egen anläggning, eller av annan orsak som inte beror på elnäts- eller elhandelsföretaget.

Anvisningssituation

Om du ingått avtal med ett elnätsföretag men inte aktivt valt elhandelsföretag ska elnätsföretaget utse ett anvisat elhandelsföretag.

» Läs mer om anvisat pris

Betalningsfrist

Betalning ska vara elföretaget tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Förfallodagen ska infalla tidigast 20 dagar efter det att fakturan avsänts. Förfallodagen bör som huvudregel infalla tidigast den 28:e dagen i månaden.

Ränta

Sker inte betalningen i rätt tid har elföretaget, om inte annat avtalats, förutom fakturabeloppet rätt till ränta enligt räntelagen. Räntan räknas  från den i fakturan angivna förfallodagen.

Andra kostnader

Företaget har även rätt att få ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. 

» Läs mer om kostnader för krav och avstängning

Säkerhet/förskottsbetalning

Om företaget, vid avtalets ingående, har skälig anledning att befara att du inte kommer att fullgöra dina betalningsförpliktelser har företaget rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för försäljningen. Skälig anledning kan exempelvis vara brister eller förseningar beträffande tidigare betalningsförpliktelser till företaget eller kännedom om att du ådragit dig betalningsanmärkningar.

Om du under avtalstiden har försummat dina betalningsförpliktelser till företaget har företaget rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt leverans.

Om företaget har rätt att begära säkerhet eller förskottsbetalning har företaget också rätt till månadsfakturering.

» Läs mer om vad som gäller vid deposition och förskottsbetalning