Skip to the content

Om du inte ingått avtal

Vad menas med anvisat pris?

Om du inte aktivt har valt att ingå avtal om elpris anvisar elnätsföretaget dig till en elleverantör och du debiteras ett så kallat anvisat pris. Det förekommer även att du får ett anvisat pris när ditt elavtal har löpt ut och du inte gjort något nytt val.

Det anvisade priset är ofta högre än priset för andra alternativ. Priset kan förändras flera gånger under året, det brukar dock vara trögrörligare än ett avtalat rörligt pris (månadsbörspris).

Ett anvisat avtal får inte ha timpris

Den 1 juni 2023 infördes ny reglering i ellagen som innebär att anvisade avtal inte får ha dynamiska priser. Dynamiska priser är priser som återspeglar de priser som vid varje tidpunkt gäller på spotmarknaderna med ett intervall som minst motsvarar frekvensen för avräkning på marknaden, vilket i nuläget är timavräkning.

» Läs mer om timprisavtal

Uppsägningstid

Ett anvisat avtal får enligt ellagen inte ha en längre uppsägningstid än 14 dagar.

Hur vet jag om jag betalar ett anvisat pris?

Nätägarens underrättelseskyldighet

Elnätsföretaget måste enligt ellagen underrätta kunden om vilken elleverantör som elnätsföretaget anvisat åt kunden, när kunden inte själv har valt. Denna situation uppstår oftast när någon flyttat in till en ny anläggning. Kunden ska då också få information om vilka bestämmelser som gäller vid byte av elleverantör.

Kontrollera din elfaktura

En elleverantörs faktura till en elanvändare ska innehålla uppgifter om vilket avtal som tillämpas och var elanvändaren kan hitta information om avtalets innehåll. Om det är ett anvisat avtal, ska det anges i fakturan tillsammans med information om vad det innebär att avtalet är ett anvisat avtal.

Särskild information

En anvisad elleverantör är enligt ellagen skyldig att minst en gång per kvartal särskilt lämna information till elanvändare med anvisat avtal om:

  1. vilka avtalstyper som elleverantören erbjuder samt uppgift om priser och leveransvillkor, och

  2. var elanvändaren, oberoende av elleverantören, kan hitta information om priser och leveransvillkor som andra elleverantörer tillämpar för leverans av el till elanvändare.