Skip to the content

Klagomålsinformation

En övervägande majoritet av företagen på den svenska marknaden för elhandel har mycket få klagomål till oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå, men det finns stora skillnader. I klagomålslistan längre ner kan du se vilka företag som de tolv senaste månaderna har genererat flest klagomål till oss i relation till hur många kunder de har. Klagomålslistan sorteras utifrån antalet klagomål, vilket innebär att det företag som ligger högst upp på listan har genererat flest klagomål. Företag som publiceras på klagomålslistan är elhandlare, förmedlare av elavtal eller företag som på annat sätt agerar på den svenska marknaden för elhandel. 

För att företaget ska finnas med i statistiken krävs också att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå. För att hamna på klagomålslistan måste det enskilda företaget genererat minst 20 klagomål till oss under de senaste tolv månaderna. Listan och miniminivån uppdateras varje kvartal. 

Mer information om klagomål och vägledning

Via länkarna nedan hittar du information om vad klagomålen gällt och tips till dig som har, eller vill teckna avtal, med respektive företaget.  

» Till information om Stockholms Elbolag

» Till information om Svealands Elbolag

» Till information om Nordic Best Energi

» Till information om Motala Energi

» Till information om Cheap Energy

Hitta ett elavtal hos någon av de ca 150 elhandelsföretagen via Energimarknadsinspektionens prisjämförelse:

» Till Elpriskollen

Hur har listan på företag tagits fram?

Energimarknadsbyrån har använt sig av statistiken som skapas från de kontakter byrån har med personer som söker hjälp att lösa en tvist med ett företag på elhandelsmarknaden. Företagen i listan är de företag som under de senaste 12 månaderna har genererat flest klagomål i relation till antalet kunder. För att företaget ska finnas med i statistiken krävs också att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå. Företag som publiceras på klagomålslistan är elhandlare, förmedlare av elavtal eller företag som på annat sätt agerar på den svenska marknaden för elhandel. 

Klagomålen som ingår i statistiken gäller ärenden där en kund inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning och stöd av Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har också tittat på om det kan finnas en grund för klagomålen. 

Syftet med publiceringen av klagomålsinformation är att hjälpa personer som ska välja elavtal att göra ett mer informerat val och så långt som möjligt undvika konsumentproblem.​

Sammanfattningsvis:

  • I underlaget ingår klagomål där kunder behöver vägledning vid en pågående tvist.
  • Byrån undersöker om det kan finnas grund för klagomålen.
  • Företagen i listan har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden.
  • Eftersom antalet möjliga tvister ökar om företaget har fler kunder tas hänsyn tas till om företaget har få eller många kunder.