Skip to the content

Välja fast eller rörligt elpris?

Många undrar vilket som är det billigaste elavtalet. En av de viktigaste sakerna som påverkar dina kostnader för elen är om du väljer ett fast eller rörligt elpris. Här har vi listat några viktiga saker som är bra att tänka på när du väljer.

Större skillnader på elkostnader med rörligt elpris

Ett rörligt elpris innebär att kostnaden för din elanvändning för kommande månader kan vara svår att förutse. Det kan vara en risk om din ekonomi inte tillåter oväntade utgifter. Du kan inte heller jämföra elhandelsföretag på samma sätt vid avtal med fasta elpriser eftersom du jämför förra månadens priser. Du bör därför vara beredd att byta elavtal om företaget du valt fakturerar jämförelsevis höga priser.

Ett fast elpris innebär att det är lättare för dig att beräkna vad du ska betala för din elanvändning, men på sikt kan det vara dyrare med ett fast elpris än med ett rörligt. Priset avgörs förstås också av hur mycket el du använder, läs mer om normal elförbrukning här.

Vad har varit bäst?

Här kan du se jämförelser mellan kostnader för avtal med fast och rörligt pris som kunnat tecknas på Elpriskollen. Observera att jämförelserna visar medelpriser. Det innebär att om du är aktiv, jämför och väljer avtal med låga fasta elpriser alternativt byter avtal vid rörligt elprisavtal om företaget fakturerar jämförelsevis höga priser, så blir resultaten annorlunda.

Jämförelse mellan medelpriset för avtal med fast elpris (bindningstid 1 år) och rörligt pris

Vad visar grafen ovan?

Statistiken visar att det vid ungefär 60 procent av alla tillfällen sedan januari 2004 har varit lägre rörliga priser, jämfört med medelpriset för fastprisavtal med bindningstiden ett år. 

Om man tittar på de senaste två åren kan man se att de som har haft fastprisavtal med ett års bindningstid sannolikt gjorde en besparing jämfört med de som hade rörligt avtal under samma tidsperiod.

Statistiken jämför medelpriset för fastprisavtal med ett års bindningstid med hur det rörliga medelpriset såg ut under den tidsperiod som fastprisavtalet löpte. Det senaste statistiken visar är ungefär hur stor besparing de som hade fastprisavtal som ingicks i mars 2022 och löpte ut i februari 2023 sannolikt gjorde jämfört med de som hade rörligt avtal under samma tidsperiod.

I början av 2022 var medelpriset för fastprisavtal med ett års bindningstid relativt lågt i jämförelse med hur det blev senare under året. Under 2022 steg priserna kraftigt, både i de rörliga avtalen och i fastprisavtalen. Eftersom vi inte vet hur de rörliga priserna kommer att se ut framöver kan vi ännu inte göra en jämförelse som visar om de som ingått ett fastprisavtal med ett års bindningstid senare under 2022 sannolikt har vunnit eller förlorat på detta. 

Jämförelse mellan medelpris för avtal med fast elpris (bindningstid 3 år) och rörligt elpris

Vad visar grafen ovan?

Grafen visar att det vid ungefär hälften av alla tillfällen sedan januari 2004 har varit lägre rörliga priser, jämfört med medelpriset för fastprisavtal med bindningstiden tre år. Under en relativt lång period gjorde de som hade rörligt avtal sannolikt en besparing jämfört med de som hade fastprisavtal med en bindningstid på tre år. På senare tid har det dock varit tvärtom, de som ingick fastprisavtal med tre års bindningstid i början av 2020 gjorde sannolikt en stor besparing jämfört med de som hade rörligt avtal under samma tidsperiod.

Statistiken jämför medelpriset för fastprisavtal med tre års bindningstid med hur det rörliga medelpriset såg ut under den tidsperiod som fastprisavtalet löpte. Det senaste statistiken visar är ungefär hur stor besparing de som hade fastprisavtal som ingicks i mars 2020 och löpte ut i februari 2023 sannolikt gjorde jämfört med de som hade rörligt avtal under samma tidsperiod.

I början av 2020 var prisläget annorlunda och det gick att ingå ett treårigt avtal till ett mycket lågt pris jämfört med hur det ser ut i nuläget. Under andra halvan av 2021 började elpriserna gå upp och var under 2022 på en hög nivå, vilket avspeglade sig både i fastprisavtalen och i de rörliga elavtalen. Det innebär att de som ingick fastprisavtal med tre års bindningstid under 2020 sannolikt gjorde en stor besparing jämfört med de som hade rörligt avtal under den tidsperioden.

Eftersom vi inte vet hur de rörliga priserna kommer att se ut framöver kan vi ännu inte göra en jämförelse som visar om de som ingått ett fastprisavtal med tre års bindningstid under 2021 eller 2022 sannolikt har vunnit eller förlorat på detta. 

Rörligt pris: välj avtal med kort bindnings- och uppsägningstid

När du jämför och väljer elavtal med rörligt elpris vet du inte vilket elpris du skulle behöva betala de olika företagen nästa månad. Du ser endast det elpris företaget fakturerat förra månaden. Det rörliga pris som ett företag fakturerar sina kunder beror på många faktorer, däribland vilket pris elhandelsföretaget har köpt in elen för.

Företaget du tecknar avtal med kan, jämfört med andra företag, en viss månad ha relativt låga priser och andra månader relativt höga rörliga priser. Vid en prisjämförelse inför val av elavtal kan ett företag ha t.ex. lägst rörligt pris en månad och därefter ha högst pris resten av året. Du kan därför komma att vilja byta till ett annat avtal eller företag med kort varsel. Du bör därför välja ett avtal med kort bindnings- och/eller uppsägningstid (ca 1 månad).

Det finns många elhandelsföretag med korta uppsägningstider, men det finns också elhandelsföretag med 12 månaders uppsägningstid och lika långa bindningstider, eller längre. Det skulle innebära att du inte kan skydda dig från prisvariationer eller om företaget har jämförelsevis höga rörliga priser.

Fast pris: bindningstid och omteckningsrätt

Om du väljer fast elpris bör du tänka på att välja en lämplig avtalslängd så att du inte behöver teckna om ditt avtal för ofta, eller har en så lång bindningstid att du går miste om längre perioder av låga elpriser. Vissa företag erbjuder omteckningsrätt där du, mot en kostnad, kan teckna om avtalet till ett lägre fast elpris om marknadspriserna är mycket lägre än väntat. Det kan vara ett sätt att få sänkta kostnader om du tecknar ett avtal med fast pris och lång bindningstid.

Observera att en omteckning av avtalet kan innebära att bindningstiden börjar om från början. Om du till exempel tecknar ett 3-årsavtal med omteckningsrätt och efter 2 år väljer att teckna om avtalet till ett lägre pris – kan du bli bunden i 3 nya år från omteckningsdagen.

Vänta med att teckna avtal till våren när priset sjunker?

Börspriset på el stiger ibland på vintern då förbrukningen kan bli högre när det till exempel är kallt. Många tror därför att det är billigare att välja ett avtal med fast elpris på sommaren, men det finns inget tydligt mönster som visar att det är så. Här kan du se statistik över medelvärdet för erbjudanden av elavtal med fast elpris med bindningstid 1 respektive 3 år och hur de varierar mellan olika månader.

Det finns inget "rätt" tillfälle

Det finns ingen anledning att vänta på rätt tillfälle att teckna en viss typ av elavtal. Graferna med jämförelser mellan fast och rörligt elpris och tidpunkt för när elavtal tecknats visar istället att det ofta är längre perioder då avtal med fast eller rörligt elpris lönar sig. Statistiken visar att under våren kan större förskjutningar mellan förhållandet mellan fast och rörligt pris ske. Graferna bygger på snittpriser, om du väljer ett elavtal som skiljer sig mycket från snittpriset kan det ge stora skillnader i resultatet.

Elbolagens fasta priser

Att erbjudanden om elavtal med fast pris och med bindningstid inte följer börspriset beror på att elhandelsföretagen tar fram alla sina erbjudanden om elavtal med bindningstid efter att ha bedömt vad elpriset kan komma att bli under hela bindningstiden. Företaget prissäkrar också elleveransen när ett avtal med bindningstid tecknas, inköpskostnaden för företaget beror på hur marknaden bedömer att elpriset kommer att utvecklas. Händelser på marknaden påverkar priser ibland på oväntade sätt och därför kan ett fast pris innebära både en besparing eller förlust oavsett när du tecknat avtalet.

 

Orolig för höga elpriser på vintern? 

Elpriset kan stiga på vintern då efterfrågan är högre, det får också större ekonomiska konsekvenser då många hushåll använder mer el under denna del av året. 

Mixpris

Det finns elavtal med rörliga och fasta delar där du delvis både tar del av prisvariationer och också sänker risken för höga elpriser. Avtalen kallas ofta mix-avtal och kan ha olika utformning, som till exempel ett fast pris på vintern och rörligt under resten av året. När du utvärderar denna typ av avtal bör du ta hänsyn till att du troligen använder mer el på vintern och att elpriset under dessa månader har relativt stor påverkan på dina elkostnader. Det ska vägas mot den extra kostnad du betalar för mix-priset.

Läs mer om din elförbrukning här

Jämföra avtal

Via prisjämförelser som Elpriskollen kan du se vilka elavtal som finns och vilka som passar dina behov och förutsättningar.

5 saker att ta ställning till när du jämför

 

Senast uppdaterad: 2023-05-12 16:36