Skip to the content

Timprisavtal

Med ett timprisavtal/timavtal betalar du till din elhandlare för vad elen faktiskt kostar för varje enskild timme på elbörsen. Till detta tillkommer också elhandlarens påslag och moms på 25 %.

Varför finns timprisavtal?

Syftet med reglerna är att öka möjligheten för elkonsumenten att minska sin totala elförbrukning och att ändra sitt förbrukningsmönster. Vidare möjliggörs en ny marknad för tjänster och produkter kring konsumenternas elförbrukning. I förlängningen kommer en större andel timmätta elkonsumenter att bidra till ett lägre effektuttag under kritiska perioder, något som kan medföra både lägre elpriser och ett mer effektivt resursutnyttjande. 

Välja timprisavtal?

Fördelen med timprisavtal är att du kan sänka dina elkostnader genom att förbruka elen under dygnets billigaste timmar. Timprisavtal är dock inte lönsamt för alla. För att du ska bli en vinnare med ett timprisavtal i jämförelse med ett traditionellt rörligt avtal behöver du flytta en så stor del av din elanvändning som möjligt till dygnets billigaste timmar. De stora förbrukarna i hemmet är oftast värmepumpen, golvvärmen och elbilsladdningen.

Du bör inte välja ett timprisavtal om du inte aktivt kan följa upp din elförbrukning och kostnaden per timme. Om förbrukningen inte kan minskas när elpriset är högt riskerar kostnaden att öka jämfört med om du har ett traditionellt månadsbaserat rörligt avtal.

Oftast är elen som billigast på nattetid men det behöver inte alltid vara så. Timpriserna för respektive elområde kan du hitta direkt hos en elbörs, exempelvis hos Nord Pool (flytta decimaltecknet ett steg åt vänster så får du priset i öre per kWh). 

Ett timprisavtal tecknar du hos din nuvarande elhandlare eller i samband med att du byter elhandlare. 

På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du se och jämföra timprisavtal.

» Till Elpriskollen

Ny reglering om timprisavtal 

Den 1 juni 2023 infördes ny reglering om timprisavtal i ellagen. De nya reglerna innebär att elhandelsföretaget innan ett timprisavtal ingås ska informera kunden om vilka möjligheter, kostnader och risker som finns med ett sådant avtal och särskilt inhämta kundens samtycke till de villkor som ett timprisavtal innebär. Ett gällande avtal får inte heller omvandlas till ett timprisavtal utan att du som kund har fått den informationen och lämnat ditt samtycke till förändringen.

Den nya regleringen innebär också att elhandelsföretag med fler än 200 000 kunder ska kunna erbjuda timprisavtal till de kunder som har en mätare som möjliggör timmätning.

Tid för anpassning 

Ibland kan det ta tid innan timavtalet kan starta eftersom ditt elnätsföretag kan behöva viss tid för att anpassa mätvärdeshanteringen. Elnätsföretaget ska dock genomföra anpassningen inom tre månader från den tidpunkt då elhandlaren informerat elnätsföretaget om att du har valt ett timavtal. 

Det räcker inte med att byta mätmetod hos ditt elnätsföretag för att få ett timprisavtal utan detta är ett avtal som du ska teckna med din elhandlare.