Skip to the content

Avtal om rörligt pris - månadsbörspris

Avtalsformen rörligt pris är knutet till den nordiska elbörsen. Väljer du rörligt pris följer ditt pris utvecklingen på elbörsen Nord Pool – både uppåt och nedåt. Med rörligt pris tar du del av marknadens svängningar och får ett lägre elpris vid låga eller sjunkande priser. Men du måste också vara beredd på att priserna snabbt kan stiga.

Jämföra elavtal med rörligt pris

När du jämför och väljer elavtal med rörligt elpris vet du inte vilket elpris du kommer att behöva betala för kommande månader. Du ser endast det elpris företaget fakturerat förra månaden. Det rörliga pris som ett företag fakturerar sina kunder beror på många faktorer, däribland vilket pris elhandelsföretaget har köpt in elen för.

Ett företag kan alltså vara billigast i en prisjämförelse en månad för att sedan vara dyrare än många andra efter det att du har tecknat avtalet. Hur ditt företag står sig jämfört med andra företag kan du se på prisjämförande webbplatser som Elpriskollen.

Välj avtal med 1 månads bindnings- och uppsägningstid

Avtal med rörligt pris innebär att det finns fasta och rörliga komponenter, de rörliga komponenterna kan du inte förutse och jämföra innan avtalet tecknas eftersom det ändras varje månad.  Företaget du tecknar avtal med kan, jämfört med andra företag, fakturera relativt höga rörliga priser. Du kan därför komma att vilja byta till ett annat avtal eller företag med kort varsel. Du bör därför välja ett avtal med kort bindnings- och/eller uppsägningstid (ca 1 månad).

Det finns många elhandelsföretag med korta uppsägningstider, men det finns också elhandelsföretag med 12 månaders uppsägningstid och lika långa bindningstider, eller längre. Det skulle innebära att du inte kan skydda dig från prisvariationer eller om företaget har jämförelsevis höga rörliga priser.


Varierande elkostnad

Rörligt pris kan vara ett alternativ om du tror att det rörliga elpriset kommer att vara lägre än de bundna prisavtalen framöver. Även om din elförbrukning är jämn kan din elkostnad variera mycket när du har rörligt pris. De rörliga elpriserna stiger ofta under vintern. Detta kan medföra höga elräkningar vintertid, speciellt om du har en fastighet som värms med elvärme, eftersom du då har merparten av din årsförbrukning.

Vad är volymvägning av elpris?

De flesta elhandelsföretag använder sig idag av ett volymvägt elpris och inte ett traditionellt rörligt elpris (där börsprisets månadsmedelvärde plus ett påslag för olika kostnader fakturerades). Det volymvägda elpriset innebär enkelt uttryckt att kunden betalar för elhandelsföretagets inköpspris på så sätt att elprisets timpriser på börsen och företagets kunders gemensamma elförbrukning per timme utgör underlaget för beräkningen av företagets rörliga elpris per månad. 

Det rörliga inköpspriset av el är då oftast ett viktat medelvärde av företagets inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pools timvisa spotpris för det elområde där din anläggning finns. Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även fasta avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. 

Observera att om du inte har ett timprisavtal betalar du som om du förbrukat enligt kundkollektivets förbrukningsprofil.

Det volymvägda elpriset beräknas utifrån en mängd olika faktorer och det är svårt för konsumenter att kontrollera eller beräkna det fakturerade priset. Som konsument kan man utgå från börsprisets månadsmedelvärde för bostadens elprisområde för att få en uppfattning om elprisets utveckling.